ບໍລິການ​ໂອນ​ເງິນ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ

1.ບໍລິການໂອນເງິນອອກ Outward Remittance ຜ່ານລະບົບ Border Trade E-bank

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການໂອນເງິນອອກ - Outward Remittance ຜ່ານລະບົບ Border Trade E-bank

ຄຸນລັກສະນະ

 • ທຄຕລ ສາມາດຕອບສະໜອງທ່ານທີ່ຕ້ອງການໂອນເງິນ ສະກຸນເງິນຢວນ ໄປ ສ.ປ ຈີນ ເພື່ືອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ, ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ໂດຍຜ່ານລະບົບ Border Trade E-bank ເຊິ່ງເປັນລະບົບສະເພາະ ການໂອນສະກຸນເງິນຢວນໄປ ສປ ຈີນ.

ຈຸດປະສົງ​ ​ການ​​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ:

 • ສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ
 • ສໍາລັບລູກ​ຄ້າ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ຊໍາລະ​ ຄ່າປິ່ນປົວ,  ການສຶກສາ, ຢ້ຽມຢາມ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຕາມລະບຽບ​ການ​ທີ່ທະ​ຄານ​ແຫ່ງ ສປປລາວ ວາງ​ອອກແຕ່ລະໄລຍະ.

ຜົນປະໂຫຍດ

ທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ​ສາມາດໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ທຸກ​ທະນາຄານ​ທີ່ຢູ່​ໃນ ສ.ປ ຈີນ ດ້ວຍຄວາມວອ່ງ​ໄວ ​ແລະ ​ປອດ​ໄພ.
 • ສາມາດ​ໂອນ​ອອກໄດ້ສະເພາະ​ສະກຸນ​ເງິນຢວນ (CNY)

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 

 • ກະກຽມເອກະສານ ຫຼັກຖານ ປະກອບການໂອນເງິນ ໂດຍອີງຕາມຈຸດປະສົງຂອງການໂອນ ຫຼື ອີງຕາມລະບຽບການທີ່ ທຄຕລ ແຈ້ງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ
 • ທະນາຄານຈະບໍ່ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ໃນກໍລະນີທີ່ຂໍ້ມູນຜູ້ຮັບເງິນຢູ່ໃນລາຍຊື່ຕ້ອງຫ້າມ
 • ຊ່ວງເວລາຮັບເງິນໂອນ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບເວລາການໃຫ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານຜູ້ຮັບເງິນ

 

2.ບໍລິການໂອນເງິນເຂົ້າ - Inward Remittance ຜ່ານລະບົບ Border Trade E-bank

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການໂອນເງິນເຂົ້າ - Inward Remittance ຜ່ານລະບົບ Border Trade E-bank

ຄຸນລັກສະນະ

 • ທ່ານ​ທີ່​ມີ​ບັນ​ຊີ ​ກັບທະນາຄາ​ນການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ​ສາມາດຮັບ​ເງິນ​ໂອນ​ຈາກທະນາຄານ​ຢູ່​ປະເທດຈີນ​ມາລາ​ວ ກັບ​ລະບົບ​ໂອນ​ເງິນ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ ຜ່ານ​ລະບົບ Border Trade E-bank ​​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ລະບົບ​ສະເພາະ ການໂອນສະກຸນເງິນຢວນ. ສະ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສະດວກ ແລະ ​ວ່ອງ​ໄວ. ການໂອນເງິນເຂົ້າມາພຽງແຕ່ທ່ານແຈ້ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດການຮັບເງິນເຂົ້າມາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 1. ຊື່ທະນາຄານ.
 2. ຊື່ບັນຊີ ແລະ ເລກບັນຊີ.
 3. ຈຸດປະສົງການໂອນ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ທ່ານຈະ​​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນໂອນຈາກ​​​​ປະ​ເທດຈີນ​ເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ນໍາ ທຄຕລ
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສູງ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ທ່ານ ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສາມາດ​ຂໍຂໍ້ມູນ​ໄດ້ທຸກສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງ ທຄຕລ ທົ່ວປະເທດ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

 • ທ່ານ​ທີ່​ສົນ​ໃຈຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ກະລຸນາ​ພົວພັນ​ກັບ​ພະ​ແນ​ກບໍລິຫານ​ທຶນ ​ແລະ​ບໍລິການ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ.
 • Tel: (+856 21) 241327, 213 200 -ຕໍ່ 210. (021) 223-190
 • Fax: (+856 21) 218976.
 • www.bcel.com.la