1. ໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະມູນ (Tender Guarantee/Bid Security) 

ໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະມູນ (Tender Guarantee/Bid Security)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເພື່ອຄໍ້າປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໃນການຈັດຊື້, ການກໍ່ສ້າງ, ... ເປັນຕົ້ນ ແທນການວາງເງິນມັດຈໍາເປັນເງິນສົດ.
 • ເພື່ອຮັບຮອງວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈະບໍ່ຖອນການປະມູນຂອງຕົນກ່ອນການຕັດສິນການປະມູນ, ຫຼື ເມື່ອຖືກຮອງຮັບເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນແລ້ວຈະບໍ່ປະຕິເສດຮັບເອົາຜົນການຊະນະໃນການປະມູນຂອງຕົນ ແລະ ບໍ່ປະຕິເສດການເຊັນສັນຍາກັບຜູ້ຊື້ ຫຼື ເຈົ້າຂອງໂຄງການ (Employer).

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະເໜີ

 • ມີບັນຊີນໍາ ທຄຕລ.
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃຊ້​ເວລາ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ອະນຸມັດ​ວ່ອງ​ໄວ.
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ຈາກວິຊາການທີ່ມີປະສົບການ ແລະຄວາມຊໍານານ.

ເອກະສານປະກອບຫຼັກ

 • ມີເອກະສານກ່ຽວກັບໂຄງການ (ບັດເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ)
 • ເອກະສານອື່ນໆຕາມແບບຟອມ ຂອງ ທຄຕລ

ວົງເງິນໜັງສືຄໍ້າປະກັນ

 • ຂື້ນກັບແຕ່ລະໂຄງການ.

​ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

 • ບໍ່ມີ

ຄ່າທໍານຽມ

 • ອີງຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ໄລຍະເວລາ

 • ອີງຕາມແຕ່ລະໂຄງການ

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ, ວົງເງິນສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານອື່ນ.

ຂໍ້ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

 • ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽ​ດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້ທີ່: ​ຂະ​ແໜງ​ໜັງສື​ສິນ​ເຊື່​ອແລະ​ຄໍ້າປະກັນ ​ໂທ:021-213200 ຕໍ່ 316, 317 ຫຼື 021-254 660.

ໝາຍເຫດ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ອາດຈະປ່ຽນຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

2. ໜັງສືຄໍ້າປະກັນການຈ່າຍລ່ວງໜ້າ (Advance Payment Guarantee)

ໜັງສືຄ້ຳປະກັນການຈ່າຍລ່ວງໜ້າ (Advance Payment Guarantee)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເພື່ອຄໍ້າປະກັນການຮັບເງິນລ່ວງໜ້າຕາມສັນຍາລະຫວ່າງຜູ້ສະເໜີ ແລະ ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
 • ເພື່ອສະໜັບສະໜູນສັນຍາວ່າຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈະຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ຜູ້ສະເໜີ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃນການປະຕິບັດງານ ແລະ ເປັນການສະແດງເຈດຈໍານົງທີ່ຈິງຈັງຈາກຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະເໜີ

 • ມີບັນຊີນໍາ ທຄຕລ
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ເອກະສານປະກອບຫຼັກ

 • ເອກະສານກ່ຽວກັບໂຄງການ/ສັນຍາ
 • ເອກະສານອື່ນໆຕາມແບບຟອມ ຂອງ ທຄຕລ

ວົງເງິນໜັງສືຄໍ້າປະກັນ

 • ຂື້ນກັບແຕ່ລະໂຄງການ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

 • ບໍ່ມີ

ຄ່າທໍານຽມ

 • ອີງຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ໄລຍະເວລາ

 • ອີງຕາມແຕ່ລະໂຄງການ

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ, ວົງເງິນສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານອື່ນ.

ໝາຍເຫດ

 • ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ອາດຈະປ່ຽນຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

3. ໜັງສືຄໍ້າປະກັນເງິນປະກັນຜົນງານ (Retention Money Guarantee)

ໜັງສືຄ້ຳປະກັນເງິນປະກັນຜົນງານ (Retention Money Guarantee)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເພື່ອເປັນຫຼັກຄໍ້າປະກັນວ່າຫາກມີຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ຂໍ້ເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນຈາກການກະທໍາ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ແມ່ນການກະທໍາຂອງຜູ້ສະເໜີໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາສັນຍາ, ຜູ້ສະເໜີບໍ່ສາມາດ ຫຼື ບໍ່ແກ້ໄຂ, ປັບປຸງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດ, ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈະຮຽກຮ້ອງເງິນຈາກ ທຄຕລ ແລະ ນໍາໃຊ້ເງິນຄໍ້າປະກັນນີ້ເພື່ອແກ້ໄຂ, ປັບປຸງ ຫຼື ຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະເໜີ

 • ມີບັນຊີນໍາ ທຄຕລ
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ເອກະສານປະກອບຫຼັກ

 • ເອກະສານກ່ຽວກັບໂຄງການ/ສັນຍາ
 • ເອກະສານອື່ນໆຕາມແບບຟອມ ຂອງ ທຄຕລ

ວົງເງິນໜັງສືຄໍ້າປະກັນ

 • ຂື້ນກັບແຕ່ລະໂຄງການ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

 • ບໍ່ມີ

ຄ່າທໍານຽມ

 • ອີງຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ໄລຍະເວລາ

 • ອີງຕາມແຕ່ລະໂຄງການ

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ, ວົງເງິນສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານອື່ນ.

ໝາຍເຫດ

 • ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ອາດຈະປ່ຽນຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

4. ໜັງສືຄໍ້າປະກັນການບົວລະບັດຮັກສາ (Maintenance Guarantee)

ໜັງສືຄໍ້າປະກັນການບົວລະບັດຮັກສາ (Maintenance Guarantee)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເພື່ອຄໍ້າປະກັນຄວາມບົກຜ່ອງຈາກການກໍ່ສ້າງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກມອບຮັບໂຄງການກໍ່ສ້າງໃນໄລຍະເວລາຮັບປະກັນ, ຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກຄວາມບົກຜ່ອງດັ່ງກ່າວ.

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະເໜີ

 • ມີບັນຊີນໍາ ທຄຕລ
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ເອກະສານປະກອບຫຼັກ

 • ເອກະສານກ່ຽວກັບໂຄງການ/ສັນຍາ
 • ເອກະສານອື່ນໆຕາມແບບຟອມ ຂອງ ທຄຕລ

ວົງເງິນໜັງສືຄໍ້າປະກັນ

 • ຂື້ນກັບແຕ່ລະໂຄງການ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

 • ບໍ່ມີ

ຄ່າທໍານຽມ

 • ອີງຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ໄລຍະເວລາ

 • ອີງຕາມແຕ່ລະໂຄງການ

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ, ວົງເງິນສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານອື່ນ.

ໝາຍເຫດ

 • ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ອາດຈະປ່ຽນຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

5. ໜັງສືຄ້ຳປະກັນຄຸນະພາບ (Warranty Bond)

ໜັງສືຄໍ້າປະກັນຄຸນະພາບ  (Warranty Bond)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເພື່ອຄໍ້າປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ສິນຄ້າຫຼັງຈາກມອບຮັບໂຄງການ/ສິນຄ້າໃນໄລຍະເວລາຮັບປະກັນ, ຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການບົກຜ່ອງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ.

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະເໜີ

 • ມີບັນຊີນໍາ ທຄຕລ
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ເອກະສານປະກອບຫຼັກ

 • ເອກະສານກ່ຽວກັບໂຄງການ/ສັນຍາ
 • ເອກະສານອື່ນໆຕາມແບບຟອມ ຂອງ ທຄຕລ

ວົງເງິນໜັງສືຄໍ້າປະກັນ

 • ຂື້ນກັບແຕ່ລະໂຄງການ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

 • ບໍ່ມີ

ຄ່າທໍານຽມ

 • ອີງຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ໄລຍະເວລາ

 • ອີງຕາມແຕ່ລະໂຄງການ

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ, ວົງເງິນສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານອື່ນ.

ໝາຍເຫດ

 • ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ອາດຈະປ່ຽນຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

6. ໜັງສືຄ້ຳປະກັນການຈ່າຍເງິນ (Payment Guarantees)

ໜັງສືຄ້ຳປະກັນການຈ່າຍເງິນ (Payment Guarantees)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເພື່ອຄໍ້າປະກັນພັນທະການຈ່າຍເງິນຂອງຜູ້ສະເໜີ (ຜູ້ຊື້). ກໍລະນີຜູ້ສະເໜີບໍ່ຊໍາລະສິນຄ້າ, ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ (ຜູ້ຂາຍ) ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າແທນ.

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະເໜີ

 • ມີບັນຊີນໍາ ທຄຕລ
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ເອກະສານປະກອບຫຼັກ

 • ສັນຍາ
 • ເອກະສານອື່ນໆຕາມແບບຟອມ ຂອງ ທຄຕລ

ວົງເງິນໜັງສືຄໍ້າປະກັນ

 • ຂື້ນກັບແຕ່ລະໂຄງການ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

 • ບໍ່ມີ

ຄ່າທໍານຽມ

 • ອີງຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ໄລຍະເວລາ

 • ອີງຕາມແຕ່ລະໂຄງການ

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ, ວົງເງິນສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານອື່ນ.

ໝາຍເຫດ

 • ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ອາດຈະປ່ຽນຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

7. ໜັງສືຄ້ຳປະກັນເພື່ອເອົາສິນຄ້າອອກຈາກທ່າເຮືອ (Trade Finance)

ໜັງສືຄໍ້າປະກັນເພື່ອເອົາສິນຄ້າອອກຈາກທ່າເຮືອ (Shipping Guarantee)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເພື່ອເພື່ອຄໍ້າປະກັນການໃຊ້ແທນເອກະສານຂົນສົ່ງຕົ້ນສະບັບ (Original Bill of Lading)
 • ເພື່ອຮັບສິນຄ້າອອກຈາກທ່າເຮືອ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຢູ່ທ່າເຮືອ.

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະເໜີ

 • ມີບັນຊີນໍາ ທຄຕລ
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ເອກະສານປະກອບຫຼັກ

 • ເອກະສານຂົນສົ່ງ (Bill of Lading)
 • ເອກະສານອື່ນໆຕາມແບບຟອມ ຂອງ ທຄຕລ

ວົງເງິນໜັງສືຄໍ້າປະກັນ

 • ຂື້ນກັບມູນຄ່າສິນຄ້າ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

 • ບໍ່ມີ

ຄ່າທໍານຽມ

 • ອີງຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ໄລຍະເວລາ

 • ອີງຕາມແຕ່ລະໂຄງການ

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ, ວົງເງິນສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານອື່ນ.

ໝາຍເຫດ

 • ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ອາດຈະປ່ຽນຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

8. ໜັງສືຄ້ຳປະກັນແບບ Standby Letter of Credit

ໜັງສືຄໍ້າປະກັນແບບ Standby Letter of Credit

ຄຸນລັກສະນະ

 • ລັກສະນະ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຄືກັນກັບໜັງສືຄໍ້າປະກັນປະເພດອື່ນໆທີ່ ທຄຕລ ໃຫ້ບໍລິການ ແຕ່ເປັນການອອກທາງສາຍ SWIFT (ສາຍ MT760) ເຖິງທະນາຄານຜູ້ແຈ້ງ (Advising Bank) ທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດເພື່ອແຈ້ງຫາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຢູ່ປະເທດດຽວກັນກັບທະນາຄານຜູ້ແຈ້ງ

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະເໜີ

 • ມີບັນຊີນໍາ ທຄຕລ
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ເອກະສານປະກອບຫຼັກ

 • ເອກະສານກ່ຽວກັບໂຄງການ/
 • ເອກະສານອື່ນໆຕາມແບບຟອມ ຂອງ ທຄຕລ

ວົງເງິນໜັງສືຄໍ້າປະກັນ

 • ຂື້ນກັບແຕ່ລະໂຄງການ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

 • ບໍ່ມີ

ຄ່າທໍານຽມ

 • ອີງຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ໄລຍະເວລາ

 • ອີງຕາມແຕ່ລະໂຄງການ

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ, ວົງເງິນສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານອື່ນ.

ໝາຍເຫດ

 • ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ອາດຈະປ່ຽນຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

9. ໜັງສືຄ້ຳປະກັນແບບຄ້ຳປະກັນຮ່ວມ (Counter Guarantee)

ໜັງສືຄໍ້າປະກັນແບບຄໍ້າປະກັນຮ່ວມ (Counter Guarantee)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເພື່ອເປັນຫຼັກຄໍ້າປະກັນທາງສິນເຊື່ອຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນດ້ວຍກັນເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄໍ້າປະກັນເພື່ອອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະມູນ, ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ​ການ​ປະຕິບັດ​ສັນຍາ, ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ​ການ​ຈ່າຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ ເປັນຕົ້ນ.
 • ການອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນຮ່ວມ, ທຄຕລ ຕ້ອງໄດ້ອອກຕໍ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕາມເນື້ອໃນທີ່ທະນາຄານຜູ້ອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນສະບັບດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດມາໃຫ້, ໃນນີ້ ທຄຕລ ມີພາລະຜູກພັນໃນການຊໍາລະເງິນເມື່ອມີການຮຽກເກັບເກີດຂຶ້ນ, ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ມີພັນທະໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານຜູ້ອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນຊໍາລະເງິນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງຄ່າທໍານຽມ ແລະ ດອກເບ້ຍ (ຖ້າມີ)

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະເໜີ

 • ທະນາຄານທີອອກ Counter Guarantee ເຂົ້າມາຫາ ທຄຕລ ຕ້ອງເປັນສະຖານບັນການເງິນ ຫຼື ທະນາຄານທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ນອນຢູ່ໃນລາຍການທະນາຄານທີ່ ທຄຕລ ສາມາດຍອມຮັບໄດ້

ເອກະສານປະກອບຫຼັກ

 • ບໍ່ມີ

ວົງເງິນໜັງສືຄໍ້າປະກັນ

 • ຂື້ນກັບແຕ່ລະໂຄງການ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

 • ບໍ່ມີ

ຄ່າທໍານຽມ

 • ອີງຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ໄລຍະເວລາ

 • ອີງຕາມແຕ່ລະໂຄງການ

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

 • ທະນາຄານອື່ນ.

ໝາຍເຫດ

 • ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ອາດຈະປ່ຽນຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

10. ໜັງສືສະໜັບສະໜູນທຶນ (Credit Line)

ໜັງສືສະໜັບສະໜູນທຶນ (Credit Line)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການປະກອບເອກະສານໂຄງການ
 • ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າຜູ້ສະເໜີມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກ ທຄຕລ
 • ໜັງສືສະໜັບສະໜູນທຶນ ບໍ່ແມ່ນພັນທະ ຫຼື ເປັນການຄໍ້າປະກັນໃດໆ ທີ່ມີຂໍ້ຜູກພັນທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ກັບ ທຄຕລ

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະເໜີ

 • ເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ
 • ມີປະຫວັດດີ

ເອກະສານປະກອບຫຼັກ

 • ເອກະສານກ່ຽວກັບໂຄງການ/
 • ເອກະສານອື່ນໆຕາມແບບຟອມ ຂອງ ທຄຕລ

ວົງເງິນໜັງສືຄໍ້າປະກັນ

 • ຂື້ນກັບແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ ການອະນຸມັດຈາກ ທຄຕລ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

 • ບໍ່ມີ

ຄ່າທໍານຽມ

 • ອີງຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ໄລຍະເວລາ

 • ໃຊ້ໄດ້ຄັ້ງດຽວ, ໜຶ່ງສະບັບຕໍ່ໜຶ່ງໂຄງການ

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

 • ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ສະເໜີ

ໝາຍເຫດ

 • ອາດຈະປ່ຽນຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ