ບໍລິການຊື້-ຂາຍຄຳຜ່ານບັນຊີ

ຄຸນ​ລັກສະນະ

  • ຊື້-ຂາຍຄຳ ຜ່ານບັນຊີເປັນບໍລິການໜຶ່ງຂອງ ທຄຕລ ເຊິ່ງ ທຄຕລ ເປັນຕົວແທນໃນ ການຊື້-ຂາຍຄໍາ (ໃນບັນຊີ) ກັບຕ່າງປະເທດໂດຍກົງ, ບໍລິການນີ້ເໝາະສໍາລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈຕ້ອງການລົງທຶນ ທີ່ມີຄວາມ ສ່ຽງ ແລະ ສາມາດສ້າງກຳໄລພາຍໃນມື້ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ ເຊິ່ງໃນ​ນັ້ນທ່ານສາມາດເລືອກ ຊື້-ຂາຍ ໄດ້ 3 ແບບ​ຄື:  ແບບທັນທີ (SPOT), ຕັ້ງແບບຂ້າມຄືນ (NY CLOSE) ແລະ ແບບບໍ່ມີກໍານົດ (GTC).

ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ

ທີ່​ໄດ້​ຮັບ

  • ທ່ານ​ສາມາດຖືຄອງການລົງທຶນໂດຍບໍ່ກຳນົດ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃນການຖືຄອງສະຖານະຊື້​, ສ້າງ​ກຳ​ໄລ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ວັນ,  ລາຍຮັບ​ຈາກ​ການ​ຊື້-ຂາຍ​ຕາມມື້ທີ່ຄົບກໍານົດ ທະນາ ຄານ​ຈະ​ໂອນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ສາມາດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນຊີ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈໍາກັດ​ຈຳນວນ​ຄັ້ງ (ອີງຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຂອງທ່ານ)

​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການ

  • ທ່ານຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ຫຼື ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນກັບ ທຄຕລ,  ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງຈຸດປະ ສົງໃນການຊື້-ຂາຍຄຳ (ໃນບັນຊີ) ເພື່ອເປີດບັນຊີຄໍາ ຫຼື ສະໝັກເປັນສະມາຊິກເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂໃນການດຳເນີນທຸລະກຳໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆ, ຂໍຮັບລະຫັດຈຳນວນ 10 ຕົວເລກ ເພື່ອໃຊ້ໃນການອະນຸມັດ ຊື້-ຂາຍຄຳໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ທ່ານພ້ອມ ຫຼື ຕ້ອງການ.​
  • ທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດໃຊ້ບໍລິການ ເລີ່ມແຕ່ 8:30 ເຖິງ 15:30 ແຕ່ວັນຈັນ-ວັນສຸກ.

ຄ່າ​ບໍລິການ

  • ຄ່າທໍານຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການ 35 ໂດລາ /ຄັ້ງ

(ຈະຖືກເກັບກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການຊື້-ຂາຍເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ເມື່ຶອທ່ານເຮັດທຸລະກຳຕົວຈິງ).