ຜະລິດຕະພັນ Easy TAX

ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

ແມ່ນການຊໍາລະອາກອນ - Easy Tax

ຄຸນລັກສະນະ

ເປັນການບໍລິການຮັບຊໍາລະຄ່າອາກອນ ເຊີ່ງສາມາດຊໍາລະຜ່ານ ທຄຕລ ໄດ້ 5 ຊ່ອງທາງເຊັ່ນ: ຜ່ານ BCEL i-Bank, BCEL One, ATM, SMS Banking ແລະ ຜ່ານປ່ອງເຄົາເຕີບໍລິການ ຂອງ ທຄຕລ

ຄຸນປະໂຫຍ

ທ່ານສາມາດຊໍາລະຄ່າອາກອນໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເຊີ່ງສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ, ປະຢັດເວລາໃນການຊໍາລະ ແລະ ຊໍາລະທັນກຳນົດການ

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

  •  ທ່ານ​ຕ້ອງ​ມີ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ຫຼື​ ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນຢູ່​ ທຄຕລ.
  • ຕ້ອງມີໃບແຈ້ງ ຫຼື ໃບສັ່ງມອບ
  • ທ່ານຕ້ອງສະໝັກນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງ ທຄຕລ ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ i-Bank/BCEL One/ATM/SMS Banking ຈື່ງສາມາດຊໍາລະໄດ້ ຫຼື ທ່ານສາມາດຊໍາລະຜ່ານປ່ອງບໍລິການເຄົາເຕີ ຂອງ ທຄຕລ ໄດ້ເລີຍ

ຟອມລົງທະບຽນ

   ທ່ານ​ສາມາດສະໝັກ​ ແລະ ​ປະກອບ​ແບບ​ຟອມ​ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໄດ້​ທີ່​ສໍານັກງານ​ໃຫຍ່, ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ​ແລະ ​ສາຂາ​ຂອງທຄຕລ