ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດຊຸດທີ 3 ລະຫັດສະໝັກທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂເຂົ້າສອບເສັງກັບ ທຄຕລ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ DBA

ກະລຸນາປະກອບເອກະສານມາໃຫ້ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30/08/2019

ລາຍລະອຽດສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ໂທ 021 213200 ຕໍ່ 417/418 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຊຸດທີ 2 ລະຫັດສະໝັກທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂເຂົ້າສອບເສັງກັບ ທຄຕລ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ DBA

ໍກະລຸນາປະກອບເອກະສານມາໃຫ້ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30/08/2019

ລາຍລະອຽດສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ໂທ 021 213200 ຕໍ່ 417/418 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດ (ຊຸດທີ 1) ລະຫັດສະໝັກທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂເຂົ້າສອບເສັງຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນຂອງ ທຄຕລ

ກະລຸນາປະກອບເອກະສານການສະໝັກ ມາໃຫ້ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ບໍ່ກາຍວັນທີ 30/08/2019

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຜົນການສອບເສັງ ແລະ ລາຍຊື່ເຂົ້າຮອບສໍາພາດກັບ ທຄຕລ

ມື້ສໍາພາດ ນັບແຕ່ວັນທີ 05-14/08/2019

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດໃນປະກາດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມວັນເວລາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄຸ້ມຄອງຖາມຂໍ້ມູນຂອງສູນໄອທີ ແລະ ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ສໍານັກງານໃຫຍ່ 02 ຕໍາແໜ່ງ

ກໍານົດເວລາໃນການສະໝັກທາງອອນໄລ ຜ່ານທາງເວບໄຊຂອງ ທຄຕລ ນັບແຕ່ວັນທີ 24/07/2019-22/08/2019

ກະລຸນາອ່ານປະກາດສະໝັກຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຫຼື ລາຍລະອຽດສອບຖາມໄດ້ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ໂທ: 021 213200-417 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ສະຫມັກເຮັດວຽກໄອທີກັບ BCEL (ເປີດຮັບສະໝັກ ຈົນເຖິງ 22 ສິງຫາ 2019)


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ