ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດຜົນການສອບເສັງພາກທີດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຂອງການສອບເສັງຄັ້ງວັນທີ 07/12/2019

ມື້ສໍາພາດ ວັນທີ 17-18/12/2019 ທີ່ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່

ລາຍລະອຽດສອບຖາມເພີ່ມໄດ້ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ ໂທ 021 213200 ຕໍ່ 417/418 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດການສອບເສັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຂົ້າເປັນພະນັກງານ ທຄຕລ

ພາກທິດສະດີ ສອບເສັງທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ສອບເສັງທີ່ ຄວສ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການສະພານທອງ ທຄຕລ.

ວັນເວລາສອບເສັງ: ວັນເສົາ, ວັນທີ 07/12/2019. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ສອບຖາມໄດ້ ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ໂທ: 021 213200 ຕໍ່ 417 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດລະຫັດຜູ້ສະໝັກ ຕໍາແໜ່ງເຕັກນິກ ATM, IT Programmer, ອອກແບບ UX/UI ແລະ ພະນັກງານຄູ້ມຄອງລະບົບບໍລິການບັດ ທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂເຂົ້າສອບເສັງກັບ ທຄຕລ

ກະລຸນາປະກອບເອກະສານມາໃຫ້ພະນັກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ນັບແຕ່ວັນທີ 30/10/2019-15/11/2019

ກະລຸນາກວດລະຫັດສະໝັກຂອງຕົນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະກອບເອກະສານຕາມກໍານົດເວລາ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ ປະກອບໃຫ້ ສູນບັດ, ພະແນກຄັງສາງ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ, ໜ່ວຍບໍລິການໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທຄຕລ ສາຂາຫົວພັນ ແລະ ສາຂາເຊກອງ

ເລິີ່ມຮັບເອກະສານສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 16/10/2019 ເປັນຕົ້ນໄປ

ກະລຸນາອ່ານປະກາດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຫຼື ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສອບຖາມໄດ້ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ໂທ: 021 213200 ຕໍ່ 417 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດ ການສອບເສັງພາກທິດສະດີ ຂອງ ທຄຕລ ສາຂາອຸດົມໄຊ, ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາ, ສາຂາຫຼວງພະບາງ, ສາຂາຜົ້ງສາລີ ແລະ ສາຂາໄຊຍະບູລີ

ມື້ສອບເສັງ: ວັນທີ 16/10/2019 ທີ່ ຫ້ອງສະໂມສອນໃຫຍ່ ຫ້ອງວ່າການແຂວງອຸດົມໄຊ

ກະລຸນາອ່ານປະກາດລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຜົນການສອບເສັງພາກທິດສະດີ ແລະ ຜູ້ທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບສໍາພາດກັບ ທຄຕລ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ IT DBA

ມື້ສໍາພາດ: ວັນອັງຄານ, ວັນທີ 10/09/2019 ທີ່ ຊັ້ນ 5 ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່

ກະລຸນາຖືໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນສະບັບຕົ້ນມານໍາ ແລະ ປະຕິບັດໂມງເວລາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ ຕໍາແໜ່ງ Teller ແລະ ວິຊາການກວດກາພາຍໃນ ປະກອບໃຫ້ບັນດາສາຂາ ທຄຕລ ເຂດພາກເໜືອ

ເລິີ່ມຮັບເອກະສານສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 05-27/09/2019 ທີ່ຂະແໜງຫ້ອງການ-ບັນຊີ-ໄອທີ ຂອງແຕ່ລະສາຂາ

ກະລຸນາອ່ານປະກາດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຫຼື ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສອບຖາມໄດ້ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ໂທ: 021 213200 ຕໍ່ 417 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດລະຫັດສະໝັກທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າສອບເສັງກັບ ທຄຕລ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ

ມື້ສອບເສັງ: ວັນເສົາ, ວັນທີ 07/09/2019 ທີ່ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ພາກວິຊາເອເລັກໂຕຼນິກ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ກະລຸນາອ່ານປະກາດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມໂມງເວລາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຊຸດທີ 3 ລະຫັດສະໝັກທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂເຂົ້າສອບເສັງກັບ ທຄຕລ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ DBA

ກະລຸນາປະກອບເອກະສານມາໃຫ້ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30/08/2019

ລາຍລະອຽດສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ໂທ 021 213200 ຕໍ່ 417/418 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຊຸດທີ 2 ລະຫັດສະໝັກທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂເຂົ້າສອບເສັງກັບ ທຄຕລ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ DBA

ໍກະລຸນາປະກອບເອກະສານມາໃຫ້ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30/08/2019

ລາຍລະອຽດສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ໂທ 021 213200 ຕໍ່ 417/418 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດ (ຊຸດທີ 1) ລະຫັດສະໝັກທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂເຂົ້າສອບເສັງຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນຂອງ ທຄຕລ

ກະລຸນາປະກອບເອກະສານການສະໝັກ ມາໃຫ້ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ບໍ່ກາຍວັນທີ 30/08/2019

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄຸ້ມຄອງຖາມຂໍ້ມູນຂອງສູນໄອທີ ແລະ ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ສໍານັກງານໃຫຍ່ 02 ຕໍາແໜ່ງ

ກໍານົດເວລາໃນການສະໝັກທາງອອນໄລ ຜ່ານທາງເວບໄຊຂອງ ທຄຕລ ນັບແຕ່ວັນທີ 24/07/2019-22/08/2019

ກະລຸນາອ່ານປະກາດສະໝັກຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຫຼື ລາຍລະອຽດສອບຖາມໄດ້ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ໂທ: 021 213200-417 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ