ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສະໝັກວຽກ


page-find-jobNew_4.jpg

ປະກາດຜົນການສອບເສັງພະນັກງານໃໝ່ ທີ່ໄດ້ສອບເສັງຄັ້ງວັນທີ 18/11/2023 ທີ່ຜ່ານມາ

ຜູ້ທີ່ຄະແນນຜ່ານເກນ ແມ່ນໃຫ້ ເຂົ້າມາສໍາພາດ ໃນວັນທິ 29/11/2023-01/12/2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 3 ຕຶກ C ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່

ລາຍລະອຽດຜົນຄະແນນ ສາມາດເບີ່ງເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ເອກະສານປະກາດ ຄັດຕິດມານີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຂົ້າສອບເສັງ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ, ພະແນກກວດກາພາຍໃນ, ພະແນກບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ, ພະແນກບັນຊີສັງລວມ, ພະແນກຄັງເງິນສົດ, ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຂາວັງວຽງ

ການສອບເສັງຈະຈັດຂື້ນໃນວັນເສົາ, ໃນວັນເສົາ, ວັນທີ 18/11/2023, ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ບ້ານ ຕານມີໄຊ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມເວລາ 08:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ.

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ທີ່ປະກາດຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຜົນການສອບເສັງພະນັກງານໃໝ່ ທີ່ໄດ້ສອບເສັງຄັ້ງວັນທີ 11/11/2023 ທີ່ຜ່ານມາ

ຜູ້ທີ່ຄະແນນຜ່ານເກນ ແມ່ນໃຫ້ ເຂົ້າມາສໍາພາດ ໃນວັນຄານ, ວັນທິ 14/11/2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 5 ຕຶກ C ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່

ລາຍລະອຽດຜົນຄະແນນ ສາມາດເບີ່ງເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ເອກະສານປະກາດ ຄັດຕິດມານີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຂົ້າສອບເສັງ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການສູນໄອທີ, ສູນບັດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ Data scientist ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາຂາ, IT support (ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາຂາຫຼວງພະບາງ ແລະ ສາຂາບໍລິຄຳໄຊ)

ການສອບເສັງຈະຈັດຂື້ນໃນວັນເສົາ, ໃນວັນເສົາ, ວັນທີ 11/11/2023 ຢູ່ທີ່ ພາກວິຊາເອເລັກໂຕຼນິກ, ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ບ້ານວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ທາງເຂົ້າແມ່ນຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບສະຖານທູດມຽນມາ) ເລີ່ມເວລາ 08:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ.

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ທີ່ປະກາດຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ Teller ແລະ ຄັງເງິນສົດ ສາຂາຄໍາມ່ວນ

ການສອບເສັງຈະຈັດຂື້ນໃນວັນສຸກ, ວັນທີ 13/10/2023 ເວລາ 08:30 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ທີ່ປະກາດຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ Teller ແລະ ຄັງເງິນສົດ ສາຂາບໍລິຄໍາໄຊ

ການສອບເສັງຈະຈັດຂື້ນໃນວັນພະຫັດ, ວັນທີ 05/10/2023 ເວລາ 13:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ທຄຕລ ສາຂາບໍລິຄໍາໄຊ

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ທີ່ປະກາດຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ປະກອບໃຫ້ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາສາຂາ ຈໍານວນຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ເປີດຮັບສະໝັກອອນລາຍຜ່ານທາງເວັບໄຊ ທຄຕລ ເທ່ົານັ້ນ (ບໍ່ມີການຮັບເອກະສານແບບ Hard Copy) ນັບແຕ່ວັນທີ 02-15/10/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ Teller ແລະ ຄັງເງິນສົດ ສາຂາຈໍາປາສັກ

ການສອບເສັງຈະຈັດຂື້ນໃນວັນສຸກ, ວັນທີ 15/09/2023 ເວລາ 08:30 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ທຄຕລ ສາຂາຈໍາປາສັກ

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ທີ່ປະກາດຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການ Teller ແລະ ຄັງເງິນສົດ 15 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ທຄຕລ ສາຂາບໍລິຄຳໄຊ ຈໍານວນ 04 ຕໍາແໜ່ງ, ທຄຕລ ສາຂາຄຳມ່ວນ ຈໍານວນ 06 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ທຄຕລ ສາຂາຈຳປາສັກ ຈຳນວນ 05 ຕຳແໜ່ງ

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 23/08-08/09/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ Teller ແລະ ຄັງເງິນສົດ ສາຂາບໍ່ແກ້ວ

ການສອບເສັງຈະຈັດຂື້ນໃນວັນສຸກ, ວັນທີ 25/08/2023 ເວລາ 08:30 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ທຄຕລ ສາຂາບໍ່ແກ້ວ.

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ທີ່ປະກາດຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023