ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ | ທຄຕລ

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາປີ 2020

ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາປີ 2020

ວັນທີ 30/04/2021

(3 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 27/04/2021

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 27/04/2021

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 29/04/2021

(137 KB)

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 21/04/2021

(6 MB)

ມະຕິສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຮັບຮອງຜົນການກວດສອບ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2020

ມະຕິສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຮັບຮອງຜົນການກວດສອບ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 21/04/2021

(154 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ວິສະໄໝສາມັນ ວັນທີ 09/04/2021

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ວິສະໄໝສາມັນ ວັນທີ 09/04/2021

ວັນທີ 09/04/2021

(195 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ວັນທີ 05/04/2021

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ວັນທີ 05/04/2021

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 06/04/2021

(345 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ວັນທີ 18.03.2021

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ວັນທີ 18.03.2021

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 19/03/2021

(160 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ

ວັນທີ 18/02/2021

(299 KB)

ບົດຂ່າວກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ຂອງ ທຄຕລ ທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 2021

ບົດຂ່າວກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ຂອງ ທຄຕລ ທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 2021

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 10/02/2021

(536 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ, ຄັ້ງທີ 1

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ, ຄັ້ງທີ 1

ວັນທີ 27/01/2021

(310 KB)

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນການແລກປ່ຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນການແລກປ່ຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 29/12/2020

(313 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ

ວັນທີ 23/12/2020

(277 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ

ວັນທີ 03/12/2020

(270 KB)

ບົດຂ່າວທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນໃຫ້ບໍລິການທະນາຄານ ແກ່ໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະໂຄງການເມືອງໃໝ່ທັນສະໄໝ ອຳມະຕະຊີຕີ້

ບົດຂ່າວທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນໃຫ້ບໍລິການທະນາຄານ ແກ່ໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະໂຄງການເມືອງໃໝ່ທັນສະໄໝ ອຳມະຕະຊີຕີ້

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 04/12/2020

(318 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 02/10/2020

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 02/10/2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 05/10/2020

(250 KB)

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ວັນດາລາ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຊຳລະສະສາງ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ (BILL PAYMENT)

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ວັນດາລາ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຊຳລະສະສາງ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ (BILL PAYMENT)

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 29/09/2020

(397 KB)

ໜັງສືຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ລ່າຊ້າ

ໜັງສືຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ລ່າຊ້າ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 31/08/2020

(496 KB)

ທຄຕລ ໄດ້ຮັບລາງວັນດີເດັ່ນດ້ານແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ໃນການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານລະບົບມືຖື ແລະ ການຊຳລະສະສາງ ແຫ່ງປີ

ທຄຕລ ໄດ້ຮັບລາງວັນດີເດັ່ນດ້ານແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ໃນການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານລະບົບມືຖື ແລະ ການຊຳລະສະສາງ ແຫ່ງປີ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 25/08/2020

(521 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈໍາປີ 2020, ວັນທີ 07/08/2020

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈໍາປີ 2020, ວັນທີ 07/08/2020

ວັນທີ 07.08.2020

(241 KB)

ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020

ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 05/08/2020

(530 KB)