#ສະດວກ_ທັນໃຈ_ຖອນຕູ້ໃດກໍ່ໄດ້...👍👍👍
#BCEL_UnionPay_ATM
------------------------------------
✔️ຖອນງ່າຍ ✔️ຖອນທັນໃຈ ✔️ຖອນໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ

💳 ບັດ ATM UnionPay ຂອງ BCEL ສາມາດຖອນເງິນຈາກ ຕູ້ ATM ຂອງທະນາຄານອື່ນໆໃນເຄືອຂ່າຍ LAPNet ໄດ້ທົ່ວປະເທດຕະຫຼອດ 24/7 ຊົ່ວໂມງ

👉 ລວມມີ 14 ທະນາຄານດັ່ງນີ້:

1. ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ,
2. ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ,
3. ທະນາຄານພັດທະນາລາວ,
4. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ,
5. ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ,
6. ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນ ລາວ ຈຳກັດ,
7. ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ,
8. ທະນາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ,
9. ທະນາຄານແຫ່ງ ປະເທດຈີນ,
10. ທະນາຄານເອຊີລີດາລາວ,
11. ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນລາວ,
12. ທະນາຄານ ບີໄອຊີລາວ ຈຳກັດ.

13. ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ ເທື່ອງຕິ່ນລາວ ຈໍາກັດ (Sacombank)

14. ທະນາຄານ ເອັສທີ (STB)

#ຄ່າທຳນຽມຖອນຂ້າມທະນາຄານ 2.000 ກີບ/ຄັ້ງ

#BCELUnionPayATM
#LAPNet
---------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
📞 1555
🇫 BCEL Bank
🌐 www.bcel.com.la