ສິນເຊື່ອເພື່ອການຊົມໃຊ້ (Consumer Loan) ວົງເງິນກູ້ຢືມສູງເຖິງ 50.000.000 ກີບ
👉ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ ໂທ: 021 213200-307 (ໃນໂມງແລະວັນລັດຖະການ)