ບັນຊີເງິນຝາກສະສົມບຳນານ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກສະສົມບໍານານ ໝາຍເຖິງບັນຊີເງິນຝາກທ້ອນເງິນ ຫຼື ສະສົມທຶນໄວ້ໃຊ້ພາຍຫຼັງຄົບອາຍຸກະສຽນບໍານານ ເໝາະສໍາລັບທຸກທ່ານທີ່ຕ້ອງການສະສົມເງິນໄວ້ໃຊ້ໃນຍາມແກ່ເຖົ້າ, ໄດ້ຮັບອັດຕາດອກເບັ້ຍເງິນຝາກທີ່ສູງກ່ວາເງິນຝາກປະຢັດທົ່ວໄປ, ໃນການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຕ້ອງນໍາປຶ້ມບັນຊີເງິນຝາກມານໍາທຸກຄັ້ງ ເພື່ອບັນທຶກລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ; ສາມາດມອບເງິນສົດ ຫຼື ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງການຝາກ, ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນຄັ້ງ ແລະ ວົງເງິນ; ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບດອກເບັ້ຍຕາມນະໂຍບາຍທິ່ທາງທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍໂອນດອກເບັ້ຍເຂົ້າບັນຊີຮອງຮັບດອກເບັ້ຍແບບອັດຕະໂນມັດ;
 • ສາມາດ ເປີດບັນຊີໄດ້ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ມີສັນຊາດລາວ ແລະ ມີອາຍຸກະສຽນບໍານານຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ຄື: ອາຍຸບໍ່ເກີນ 50 ປີ (ສໍາລັບຜູ້ຍິງ) ແລະ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 55 ປີ (ສໍາລັບຜູ້ຊາຍ);
 • ໄລຍະເວລາຂອງການຝາກແມ່ນໃຫ້ນັບແຕ່ມື້ເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຈົນເຖິງມື້ອາຍຸຄົບກະສຽນບໍານານ ເມື່ອເຈົ້າຂອງບັນຊີຮອດອາຍຸກະສຽນບໍານານຕາມກົດໝາຍແຮງງານແມ່ນສາມາດສະເໜີປິດບັນຊີເງິນຝາກດັ່ງກ່າວໄດ້ ແລະ ສະເໜີຝາກຕໍ່ຕາມປະເພດບັນຊີເງິນຝາກແບບທົ່ວໄປ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ໄດ້​ຮັບ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ສູງ​ກວ່າ​​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ​ທົ່ວ​ໄປ ​​ໂດຍຄິດ​ໄລ່ເທົ່າ​ກັບ​ອັດຕາ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຈຳ 6 ​ເດືອນທີ່​ທະນາຄານ ປະກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;​
 • ສາມາດ​ໃຊ້​​​ເພື່ອຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນ;
 • ສາມາດ​ຕິດຕາມ​ດອກ​ເບັ້ຍ ​ຜ່ານ​ເວ​ບ​ໄຊ​ຂອງ​ ທຄຕລ (www. bcel.com.la)

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ຕ້ອງ​ເປີດ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ຫຼື ​ບັນຊີເງິນ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​​ເປັນ​ບັນຊີ​ຄູ່​ເພື່ອຮອງ​ຮັບ​ການ​ໂອນ​ດອກ​ ເບັ້ຍຈາກ ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ສະ​ສົມ​ບຳນານ;
 • ​ເງິນ​ຝາກ​​ສະ​ສົມ​ບຳນານ​ມີ​ກຳນົດ​ຮອດ​ກະສຽນ​ບຳນານ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ແຮງ​ງານ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ຝາກ​ຕໍ່າ​ສຸດ 5 ປີ;
 • ກໍລະນີ​ລູກ​ຄ້າ​ມາ​ເປີດ​ບັນຊີ​ຝາກ​​ສະ​ສົມ​ບຳນານມີ​ອາຍຸ 50 ປີຂຶ້ນໄປ (ສໍາລັບ​ຜູ້ຍິງ) ​ແລະ 55 ປີ ຂຶ້ນໄປ (ສໍາລັບ​ຜູ້​ຊາຍ), ບັນຊີ​ດັ່ງກ່າວ​ຕ້ອງ​ມີ​ອາຍຸ​ການ​ຝາກ​ຕ່ຳສຸດ 5 ປີ ຈຶ່ງສາມາດ​​ໄດ້ຮັບ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ດັ່ງກ່າວ;
 • ​ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຮອດ​ກະສຽນ​ບຳນານ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ແຮງ​ງານ ​ສາມາດ​ສະ​ເໜີ​ຝາກ​ຕໍ່ ຫຼື ປິດ​ບັນຊີ​ໄດ້;
 • ​​ໃນ​ການ​ຝາກ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ, ຜູ້​ຝາກ​ຕ້ອງ​ນໍາ​ປຶ້ມ​ບັນຊີ​​ເງິນ​ຝາກ​ສະ​ສົມ​ບຳນານມາພ້ອມ​ ເພື່ອ​​ໃຫ້​ພະນັກງານ​ທະນາຄານກວດ​ຄືນ​ຍອດ​ເງິນຝາກ ​ແລະ ພິມ​ລາຍການ​ມອບ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ໃໝ່ທຸກໆ​ຄັ້ງ;
 • ສາມາ​ດຝາກ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ໄດ້​ຕະຫຼອດ​ເວລາ ບໍ່​ຈຳກັດ​ຈຳນວນ​ຄັ້ງ ​ແລະ ວົງ​ເງິນ;
 • ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ​ສະ​ສົມ​ບຳນານຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ຕາມ​ແຈ້ງ​ການ​ທີ່​ປະກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລ​ຍະ​ໂດຍ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຊາບ​ລ່ວງໜ້າ;
 • ທະນາຄານ​ຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ໃຫ້ 1 ຄັ້ງ​ຕໍ່​ປີ ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ທັນວາ ​ໂດຍ​ໂອນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຮອງ​ຮັບ​ດອກ​ເບັ້ຍ;
 • ກໍລະນີບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ສະ​ສົມ​ບຳນານ ​ບໍ່ມີ​ລາຍການ​ມອບ​ເງິນ​ເຂົ້າພາຍ​ໃນ 1 ປີ, ທະນາຄານ​ຈະ​ປິດ​ບັນຊີ​ດັ່ງກ່າວ ​​ແລະ ໂອນ​ເງິນ​ທີ່​ມີ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ບັນຊີ​ໄປ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຮອງ​ຮັບ​ດອກ​ເບັ້ຍທັນທີ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຊາບລ່ວງ​ໜ້າ;
 • ກໍລະນີ​ປິດ​ບັນຊີ​​ເງິນ​ຝາກ​ກ່ອນ 3 ​ເດືອນ ນັບ​ແຕ່​ມື້​ເປີດ​ບັນຊີ, ທະນາຄານ​ຈະ​ບໍ່​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ;
 • ກໍລະນີ​ປິດ​ບັນຊີ​ຫຼັງ 3 ​ເດືອນ (ນັບ​ແຕ່​ມື້​ເປີດ​ບັນຊີ) ​ແຕ່ ບໍ່​​ເຖິງ 5 ປີ, ທະນາຄານຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເທົ່າ​ກັບ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດຕາມ​ສະກຸນ​ເງິນ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ປະກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ມື້​ປິດ​ບັນຊີ ພ້ອມທັງ​ເກັບ​ຄືນດອກ​ເບັ້ຍ​ທີ່​ຈ່າຍ​​ໃຫ້​ແລ້ວ​​ທັງ​ໝົດ;
 • ກໍລະນີ​ປິດ​ບັນຊີຫຼັງ 5 ປີ (​ນັບ​ຈາກ​ມື້​ເປີດ​ບັນຊີ) ກ່ອນ​ອາຍຸ​ກະສຽນທະນາຄານ​ຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ຕາມ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ໃນ​ສັນຍາ, ​ແຕ່​ທະນາຄານ​ຈະ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ​ປິດ​ບັນຊີ​ກ່ອນ​ (ຕາມແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ).

ຄ່າ​ບໍລິການ

 • ຈຳນວນ​ເງິນ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ 50.000 ກີບ, 10 ​ໂດ​ລາ, 500 ບາດ;
 • ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່: 10.000ກີບ / 2 ​ໂດ​ລາ / 50 ບາດ / 10 ຢວນ/​ບັນຊີ/​ຄັ້ງ;

(ໝາຍເຫດ: ຄ່າທໍານຽມແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ)

ລະບຽບເງິນຝາກມີກຳນົດ

 • ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຕ້ອງ​ຮັກສາ​ປຶ້ມ​ເງິນ​ຝາກ​ໄວ້​ທີ່​ປອດ​ໄພ, ຖ້າ​ປຶ້ມ​ເສຍ​ຫາຍ ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທະນາຄານ​ຊາບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນໂດຍ​ດ່ວນ;
 • ​ໃນ​ກໍລະນີ​ຂໍ​ອອກ​ປື້​ມບັນຊີຫົວ​ໃໝ່ (ປຶ້ມ​ເປື້ອນ,ຈີກ​ຂາດ ​ແລະ ​ເສຍ​ຫາຍ) ທະນາຄານ​ຈະ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ​ຕາມລະບຽບ​ທີ່​ປະກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 • ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ໃຊ້​ໄດ້​ສະ​ເພາະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ບໍ່​ສາມາດ​ປ່ຽນ​ມື​ໄດ້.