ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ມີ​ກຳນົດ (​ເງິນຝາກ​ປະຈຳ)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ ໝາຍເຖິງບັນຊີເງິນຝາກທີ່ມີອັດຕາດອກເບັ້ຍສູງກ່ວາບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ເປັນການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າດ້ວຍຜົນຕອບແທນທີ່ມີອັດຕາຄົງທີ່ຕາມກໍານົດເວລາທີ່ເລືອກລົງທຶນ ຄື: 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ, ສູງກ່ວາ 1 ປີ ແລະ ອື່ນໆ. ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຮັບດອກເບັ້ຍໃນຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ເອົາດອກເບັ້ຍລ່ວງໜ້າກ່ອນ 1 ປີ, ເອົາດອກເບັ້ຍເປັນລາຍເດືອນ, ເອົາດອກເບັ້ຍເປັນໄຕມາດ (3 ເດືອນ), ເອົາດອກເບ້ຍເປັນງວດ (6 ເດືອນ), ເອົາດອກເບັ້ຍເປັນລາຍປີ ຫຼື ເອົາດອກເບັ້ຍຄັ້ງດຽວເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກ...
 • ສາມາດເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃຫ້ລູກຄ້າ ຄື: ປະເພດບຸກຄົນທົ່ວໄປ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.
 • ສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຕ້ອງການເປີດບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ ຂະແໜງ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການ ຕ້ອງສະເໜີຜ່ານ ຄະນະສູນ, ຄະນະພະແນກ ຫຼື ຄະນະສາຂາ ທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ແລະ ນໍາສະເໜີ ຫາ ພະແນກບໍລິຫານທຶນ ແລະ ບໍລິການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ ພາຍໃຕ້ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄະນະອໍານວຍການ ທຄຕລ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ຜົນປະໂຫຍດ

ທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ຕອບ​ແທນ​ຈາກດອກ​ເບ້ັ້ຍສູງທີ່ແນ່ນອນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ.
 • ສາມາດ​ໃຊ້​ເງິນ​ໃນ​ບັນຊີ​ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຫຼັກຊັບ​ຄ້ຳ​ປະກັນ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ສິນ​ເຊື່ອນໍາ​ທະນາຄານ.
 • ສາມາດ​ຕິດຕາມ​ດອກ​ເບັ້ຍ ​ແລະ​ ​ຍອດ​ເງິນ​​ຝາກໃນ​ບັນຊີ​ຜ່ານຜະລິດ​ຕະພັນ Internet Banking ​​​ແລະ SMS Banking, BCEL One ແລະ Smart book.
 • ສາມາດໃຊ້​​ເປັນ​ຫຼັກ​ຊັບ​ຄ້ຳປະກັນ ​ຂໍອອກ​ບັດ CREDIT VISA, ບັດ JCB, ບັດ Co-Brand, World mastercard ຂອງ ທຄຕລ.
 • ທະນາຄານ​ຈະ​ຕໍ່ກຳນົດໄລຍະການ​ຝາກ​ເງິນ​ເມື່ອ​ຄົບ​ກຳນົດໄດ້​​ແບບອັດຕະໂນມັດ.
 • ສາມາດ​ໃຊ້​​​ເພື່ອຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນ.
 • ສາມາດ​ຕິດຕາມອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ ​ຜ່ານ​ເວ​ັບ​ໄຊທ໌​ຂອງ​ ທຄຕລ (www. bcel.com.la)

ຄ່າ​ບໍລິການ

 • ຈຳນວນ​ເງິນ​ເປີດ​ບັນຊີ​​​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ 1.000.000 ກີບ, 200 ​ໂດ​ລາ, 5.000 ບາດ
 • ຄ່າທໍານຽມເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່: 10,000ກີບ / 2 ​ໂດ​ລາ / 50 ບາດ/ 10 ຢວນ /​ບັນຊີ​/​ຄັ້ງ

(ໝາຍເຫດ: ຄ່າທໍານຽມແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ)

​ລະບຽບເງິນຝາກທີກຳນົດ

 • ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຕ້ອງ​ຮັກສາ​ປຶ້ມ​ເງິນ​ຝາກ​ໄວ້​ທີ່​ປອດ​ໄພ, ຖ້າ​ປຶ້ມ​ເສຍ​ຫາຍ ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທະນາຄານ​ຊາບ​ໂດຍ​ດ່ວນ.
 • ​ໃນ​ກໍລະນີ​ຂໍ​ອອກ​ຫົວ​ໃໝ່ (ປຶ້ມ​ເປື້ອນ,ຈີກ​ຂາດ​ ແລະ​ ເສຍ​ຫາຍ) ທະນາຄານ​ຈະ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ​ຕາມ​ລະບຽບ​ທີ່​ປະກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.
 • ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ໃຊ້​ໄດ້​ສະ​ເພາະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ບໍ່​ສາມາດ​ປ່ຽນ​ມື​ໄດ້.
 • ທຸກໆ​ຄັ້ງ​ທີ່​ມີ​ການ​ຖອນ ຫຼື ປ່ຽນ​ແປງ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ ຜູ້​ຝາກ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາ​ປຶ້ມ​ເງິນ​ຝາກ​ມາພ້ອມ​ທຸ​ກໆ​ຄັ້ງ.
 • ​ໃນ​ກໍລະນີ​ມີ​ການ​ບັນທຶກ​ຂໍ້​ມູນ​ຕົວ​ເລກ​ເງິນ​ຝາກ ຫຼື ຊື່​ບັນຊີ​ບໍ່​ຖືກ, ຕ້ອງແຈ້ງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະນາຄານ​ຊາບ​ທັນ​ທີ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ.
 • ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ຝາກ​ເງິນ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ຊື່, ປ່ຽນ​ນາມສະກຸນ​ ຫຼື ທີ່ຢູ່​ໃໝ່ ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້ທະນາຄານ​ຊາບ​ທັນທີ.
 • ໃນ​ກໍລະນີ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ບໍ່​ສາມາດ​ມາ​ຖອນ​ເງິນ ຫຼື ປິດ​ບັນຊີ​​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ ຕ້ອງ​ມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່​ໄວ້​ໃຈ​ໄດ້ ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ ​ໂດຍ​ຕ້ອງ​ລະບຸ​ເນື້ອ​ໃນ​​ໃຫ້ຄົບ​ຖ້ວນ​ເຊັ່ນ: ວັນ​ທີ, ຊື່​ຜູ້​ຖືກ​ມອບ​ສິດ, ຈຳນວນ​ເງິນ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ຖອນ, ຊື່ ​ແລະ ​ເລກ​ບັນຊີ​ທີ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຖອນ ພ້ອມ​ທັງ​ລາຍເຊັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ຝາກ​ໄວ້​ກັບ​ ທະນາຄານ. ນອກ​ນັ້ນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມອບ​ປຶ້ມ​ເງິນ​ຝາກ ​ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື passport ​ໃຫ້​ຜູ້​ຖືກ​ມອບ​ສິດ​ຖື​ມາ​ພ້ອມ.