ຄັກສຸດ ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຜ່ານ 𝐁𝐂𝐄𝐋 O𝐧𝐞 ທີ່ປະເທດໄທ ໄດ້ແລ້ວ!!!

ມອບຄວາມສະດວກ ສະບາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ…ໃນການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ທີ່ປະເທດໄທ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ພຽງສະແກນ 𝐐𝐑 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐩𝐭𝐩𝐚𝐲 ທີ່ເປັນຮ້ານຄ້າ ຜ່ານ ແອັບ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐎𝐧𝐞 ຟັງຊັ່ນ 𝐎𝐧𝐞𝐏𝐚𝐲

ເງື່ອນໄຂການຊໍາລະ:

  • ການຊໍາລະແມ່ນອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ທຄຕລ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
  • ຊໍາລະໄດ້ສະເພາະ 𝐐𝐑 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐩𝐭𝐩𝐚𝐲 ທີ່ລົງທະບຽນຮ້ານຄ້າຕາມເງື່ອນໄຂທະນາຄານ 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤 𝐁𝐚𝐧𝐤, 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐨𝐟 𝐀𝐲𝐮𝐝𝐡𝐲𝐚, 𝐊𝐚𝐬𝐢𝐤𝐨𝐫𝐧 𝐁𝐚𝐧𝐤, & 𝐊𝐫𝐮𝐧𝐠𝐭𝐡𝐚𝐢 𝐁𝐚𝐧𝐤.

------------------------------------------

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 1555