ປະຈຸບັນ Application BCEL One ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເພີ່ມຄຸນລັກສະນະໃໝ່ ຄື “My QR” ເຊິ່ງເປັນຟັງຊັນການເພີ່ມບັນຊີດ້ວຍການສະແກນ QR Code (ແທນການພິມເລກບັນຊີ) ເປັນການເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການປ້ອນເລກບັນຊີໂອນເງິນຜິດພາດ.

 • ສຳລັບເຈົ້າຂອງບັນຊີ : ສ້າງ QR Code ຂອງບັນຊີຕົວເອງ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ບັນຊີຕົ້ນທາງທີ່ຈະໂອນເງິນ.
 • ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະໂອນເງິນ : ສະແກນ QR Code ຂອງບັນຊີປາຍທາງທີ່ຕ້ອງການໂອນເງິນ.

 

 1. ຂັ້ນຕອນການສ້າງ QR Code
 1. ກົດທີ່ Icon My QR ຢູ່ BCEL One
 2. ເລືອກເລກບັນຊີ
 3. ລະບົບຈະສ້າງ QR Code ອອກມາໃຫ້

ໝາຍເຫດ: ລູກຄ້າສາມາດສ້າງ QR Code ບັນຊີໂດຍເພີ່ມຈຳນວນເງິນເຂົ້າໄປໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂອນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ້ອນຈຳນວນເງິນ.

 1. ຂັ້ນຕອນການໂອນເງິນ
 1. ນຳໃຊ້ OnePay ເພື່ອສະແກນ QR Code ເລກບັນຊີ
 2. ຫຼັງຈາກສະແກນແລ້ວໃຫ້ເລືອກບັນຊີສຳລັບໂອນເງິນ
 3. ພິມຈຳນວນເງິນ
 4. ພິມຄຳອະທິບາຍການໂອນເງິນ
 5. ກວດເບິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການໂອນເງິນ
 6. ການໂອນເງິນສຳເລັດ

 

 1. ຄ່າທຳນຽມການໂອນເງິນ

ລດ

ຈຳນວນການໂອນ

ຄ່າທຳນຽມ

1

ໂອນເງິນຕໍ່າກວ່າ 10.000.000 ກີບ ແລະ ເງິນໂອນສະສົມພາຍໃນເດືອນບໍ່ເຖິງ 10.000.000 ກີບ

ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ

2

ໂອນເງິນຕໍ່າກວ່າ 10.000.000 ກີບ ແລະ ເງິນໂອນສະສົມພາຍໃນເດືອນເຖິງ 10.000.000 ກີບ

1.000 ກີບ/ຄັ້ງ

3

ໂອນເງິນ 10.000.000 ກີບ ເຖິງ 20.000.000 ກີບ

2.000 ກີບ/ຄັ້ງ

4

ໂອນເງິນ 20.000.001 ກີບ ເຖິງ 30.000.000 ກີບ

3.000 ກີບ/ຄັ້ງ

5

ໂອນເງິນ 30.000.001 ກີບ ເຖິງ 40.000.000 ກີບ

4.000 ກີບ/ຄັ້ງ

6

ໂອນເງິນ 40.000.001 ກີບ ເຖິງ 50.000.000 ກີບ

5.000 ກີບ/ຄັ້ງ

7

ໂອນເງິນ 50.000.001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ

6.000 ກີບ/ຄັ້ງ