ຄຸນລັກສະນະ

 1. ​ເອກະສານ​ເປີດ​ບັນຊີເງິນຝາກ​ໃໝ່ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ:

    ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ມີ:

 • ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື
 • ບັດປະຈໍາຕົວຕ່າງດ້າວຖາວອນ ຫຼື
 • ປື້ມສໍາມະໂນຄົວຄົນລາວ (ຕ້ອງມີຮູບຕິດ ແລະ ກາປະທັບຈາກ ປກສ) ຫຼື
 • ປື້ມສໍາມະໂນຄົວຕ່າງດ້າວ (ຕ້ອງມີຮູບຕິດ ແລະ ກາປະທັບຈາກ ປກສ) ຫຼື
 • ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ຂອງ​ຄົນ​ລາວ ຫຼື
 • ບັດພະນັກງານບໍານານ ຫຼື
 • ບັດປະຈໍາຕົວທະຫານ / ຕໍາຫລວດ ຫຼື
 • ໜັງສືສຸດທິພ​ຣະ​ສົງ (ບັດປະຈໍາຕົວພຣະສົງ).​​​

2.  ເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ:

    ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ມີ:

 • ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay Permit) ທີ່ອອກໂດຍກົມຕໍາຫຼວດຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ຫຼື
 • ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ທີ່ອອກໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຫຼື
 • ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັດນັກການທູດ ອອກໂດຍກະຊວງການ ຕ່າງປະເທດ.
 • ສໍາລັບ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດທົ່ວໄປ: ທຸກໆຄັ້ງ ພະນັກງານຜູ້ຮັບເອກະສານ ຕ້ອງກວດກາຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນລະບົບ Siron KYC ຫຼື ລະບົບຂອງທະນາຄານ, ໂດຍອີງຕາມຄູ່ມື ແລະ ລະບຽບວ່າດ້ວຍວຽກງານ AML/ CFT ທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ສະເພາະ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ (ທີ່ມີສັນຊາດອາເມລິກາ): ຕ້ອງປະກອບຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ໃສ່ໃນແບບຟອມ FATCA ແລະ ຕ້ອງທໍາການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນລະບົບຂອງທະນາຄານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ; ໂດຍອີງຕາມຄູ່ມື ແລະ ລະບຽບວ່າດ້ວຍວຽກງານ AML/ CFT ທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
  1. ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ:

ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ມີທັງໝົດ 09 ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ດັ່ງນີ້:

 1. ອົງກອນຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (National Organization)
 2. ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (International Organization)
 3. ລັດວິສາຫະກິດ (State Enterprise)
 4. ຮຸ້ນສ່ວນລັດ-ເອກະຊົນ (State Own / joint venture)
 5. ອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດລວມໝູ່ (Cotporate Enterprise)
 6. ວິສາຫະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ (Private Enterprise)
 7. ວິສາຫະກິດເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ (Foreign Enterprise)
 8. ບຸກຄົນລາວ (Resident Individual)
 9. ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ (Non-Resident Individual)
  1. ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ 01

ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (National Organization) ປະກອບມີ: ພາກສ່ວນລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ. ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ມີດັ່ງນີ້:

4.1 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງພາກສ່ວນລັດຖະບານ:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ໃບສະເໜີຂໍ​ເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ໃຫ້​ກະ​ຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ຫຼື ກົມກອງ (ຈາກຄັງເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດສູນກາງ ກະຊວງການເງິນທີ່​ສະ​ເໜີ​ຫາທະ​ນາ​ຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ທະນາຄານທຸ​ລະ​ກິດ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 8.

4.2 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັັບລັດຖະບານ:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ);
 • MOU ຫຼື ສັນຍາ ໂຄງການທີ່ເຊັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ;
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ໃຫ້ໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ຫຼື ກົມກອງ (ຈາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດສູນກາງ ກະຊວງການເງິນທີ່ສະເໜີຫາທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ທະນາຄານທຸລະກິດ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.
 • ສະເພາະ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ: ທີ່ຍັງບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ໃບສະເໜີ ຂໍຄໍ້າປະກັນບຸກຄົນຕ່າງປະເທດເພື່ອເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ທຄຕລ ທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ໂດຍເຊັນຢັ້ງຢືນ ແລະ ປະທັບກາຈາກພາກສ່ວນກະຊວງ / ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງເສຍກ່ອນ ແລະ ໃຫ້ກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ຈະນໍາເອົາບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ມາມອບໃຫ້ທະນາຄານຕາມພາຍຫຼັງ;
 • ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພະນັກງານຜູ້ຮັບເອກະສານຈະຕ້ອງນໍາສະເໜີ ຜ່ານຄະນະຂະແໜງ ຫຼື ຄະນະ  ໜ່ວຍບໍລິການ ເພື່ອກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ຂໍຄໍາເຫັນນໍາຄະນະສູນ, ຄະນະພະແນກ ຫຼື ຄະນະສາຂາ ທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ເພື່ອພິຈາລະນາໃນການອະນຸມັດເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນເສຍກ່ອນ.
 • ແຕ່ຖ້າຄົບກໍານົດເວລາ ລູກຄ້າຍັງບໍ່ສາມາດປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນ ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອກະສານເບື້ອງຕົ້ນ ຈະຕ້ອງພົວພັນຫາລູກຄ້າ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຊາບ ພ້ອມທັງລາຍງານຕໍ່ຄະນະຂະ   ແໜງ ຫຼື ຄະນະໜ່ວຍບໍລິການຂອງຕົນ (ຕາມແຕ່ລະຂັ້ນ) ເພື່ອພິຈາລະນາ.

4.3 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງພາກສ່ວນວັດ ຫຼື ອົງການພຸດທະສາດສະໜາ:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອໍານາດການປົກຄອງ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 8.

4.4 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງພາກສ່ວນອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ທິ່ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 1. ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ 02

ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (International Organization) ປະກອບມີ: ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະຖານທູດ, ກົງສູນ, ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ  ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ; ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ມີດັ່ງນີ້:

5.1 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ດໍາເນີນອົງການ (Operation permit)
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງອົງການ ຫຼື ໃບແຈ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂອງອົງການ (ທີ່ເຊັນຢັ້ງຢືນ ແລະ ກາປະທັບ ຈາກກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ); (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.

5.2 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການ​ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ດໍາເນີນອົງການ (Operation permit);
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງອົງການ ຫຼື ໃບແຈ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂອງອົງການ (ທີ່ເຊັນຢັ້ງຢືນ ແລະ ກາປະທັບ ຈາກກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ); (ຖ້າມີ)
 • MOU ຫຼື ສັນ​ຍາ ໂຄງການທີ່ເຊັນລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ;
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.

5.3 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງສະຖານທູດ ແລະ ກົງສຸນ:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນ ຫຼື ອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການສະຖານທູດ / ກົງສຸນ  (ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.

5.4 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນ ອອກ​ໂດຍ BOL ຫຼື ກະຊວງການເງິນ;
 • ໃບທະບຽນສະຖາບັນການເງິນສາກົນ;
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ; (ຖ້າມີ)
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະຖາບັນການເງິນ (ທີ່ມີກາປະທັບ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຜ່ານກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ); (ຖ້າມີ)
 • AML Check List;  (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ; (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.

5.5 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງ ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ (ມີສໍານັກງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ) ທີ່ບໍ່ມີຫ້ອງການ ຫຼື ບໍ່ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ);
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ);
 • AML Check List  (ຖ້າມີ);
 • MOU ຫຼື ສັນຍາ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ທະນາຄານ ທີ່ຈະມາເປີດບັນຊີນຳ;
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກໃໝ່;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.

5.6 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ;
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ (ທີ່ມີກາປະທັບ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຜ່ານກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກໃໝ່;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.
 • ສະເພາະ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ: ມີຊື່ລະບຸຢູ່ໃນໃບທະບຽນ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫຼື ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງນິຕິບຸກຄົນ (ໃນນາມເປັນປະທານ ຫຼື ຜູ້ອໍານວຍການ ຫຼື ຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ); ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit); ສາມາດນໍາໃຊ້ແຕ່ Passport ເພື່ອປະກອບເອກະສານບຸກຄົນ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
 • ສໍາລັບ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ: ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາປະຈໍາການຢູ່ ສປປ ລາວ  ແລະ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ເຊັ່ນ: ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຈາກນິຕິບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສໍາເນົາ Passport ພ້ອມທັງລົງລາຍເຊັນຢັ້ງຢືນຂອງບຸກຄົນຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໂດຍນໍາໄປຈົດທະບຽນຢັ້ງຢືນຈາກ Notary Public ທີ່ມີສິດອໍານາດຂອງປະເທດທີ່ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດນັ້ນອາໄສຢູ່ ແລ້ວນໍາໄປຢັ້ງຢືນຜ່ານກົງສູນ ຫຼື ສະຖານທູດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ປະເທດໃກ້ຄຽງ.
  1. ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ 03:

ແມ່ນ ລັດວິສາຫະກິດ (State Enterprise) ປະກອນມີ: ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ລັດວິສາຫະກິດໄປສະນີລາວ, ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ, ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ແລະ ອື່ນໆ. ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ມີດັ່ງນີ້:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າມີ);
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 1. ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ 04:

ແມ່ນ ພາກສ່ວນລັດ-ເອກະຊົນ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ (State Own / Joint venture):

 • ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ມີດັ່ງນີ້:
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ໃບທະບຽນສໍາປະທານ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງຈາກພາກສ່ວນລັດຖະການ;
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າມີ);
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.
 • ສະເພາະ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ: ຊື່ລະບຸຢູ່ໃນໃບທະບຽນ ຫຼື ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງນິຕິບຸກຄົນ (ໃນນາມເປັນປະທານ ຫຼື ຜູ້ອໍານວຍການ ຫຼື ຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ); ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit); ສາມາດນໍາໃຊ້ແຕ່ Passport ເພື່ອປະກອບເອກະສານບຸກຄົນ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
 • ສໍາລັບ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ: ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາປະຈໍາການຢູ່ ສປປ ລາວ  ແລະ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ເຊັ່ນ: ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຈາກນິຕິບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສໍາເນົາ Passport ພ້ອມທັງລົງລາຍເຊັນຢັ້ງຢືນຂອງບຸກຄົນຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໂດຍນໍາໄປຈົດທະບຽນຢັ້ງຢືນຈາກ Notary Public ທີ່ມີສິດອໍານາດຂອງປະເທດທີ່ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດນັ້ນອາໄສຢູ່ ແລ້ວນໍາໄປຢັ້ງຢືນຜ່ານກົງສູນ ຫຼື ສະຖານທູດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ປະເທດໃກ້ຄຽງ.
  1. ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ 05:

ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດລວມໝູ່ (Corporate Enterprise) ປະກອບມີ: ກຸ່ມການຜະລິດ, ກຸ່ມປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ກຸ່ມການປະມົງ, ກຸ່ມການບໍລິການ, ສະມາຄົມ, ສະຫະກອນ, ກອງທຶນມູນລະນິທິ, ກຸ່ມທ້ອນເງິນ ແລະ ອື່ນໆ. ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ມີດັ່ງນີ້:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເອກະສານສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ / ກຸ່ມ / ສະຫະກອນ / ກອງທຶນ (ຈາກພາກສ່ວນລັດຖະບານ);
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ;
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.
 • ສະເພາະ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ: ຊື່ລະບຸຢູ່ໃນໃບທະບຽນ ຫຼື ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງນິຕິບຸກຄົນ (ໃນນາມເປັນປະທານ ຫຼື ຜູ້ອໍານວຍການ ຫຼື ຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ); ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit); ສາມາດນໍາໃຊ້ແຕ່ Passport ເພື່ອປະກອບເອກະສານບຸກຄົນ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
 • ສໍາລັບ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ: (ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາປະຈໍາການຢູ່ ສປປ ລາວ)  ແລະ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ເຊັ່ນ: ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຈາກນິຕິບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສໍາເນົາ Passport ພ້ອມທັງລົງລາຍເຊັນຢັ້ງຢືນຂອງບຸກຄົນຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໂດຍນໍາໄປຈົດທະບຽນຢັ້ງຢືນຈາກ Notary Public ທີ່ມີສິດອໍານາດຂອງປະເທດທີ່ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດນັ້ນອາໄສຢູ່ ແລ້ວນໍາໄປຢັ້ງຢືນຜ່ານກົງສູນ ຫຼື ສະຖານທູດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ປະເທດໃກ້ຄຽງ.
  1. ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ 06:

ແມ່ນ ວິສາຫະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ (Private Enterprise) ປະກອບມີ: ວິສາຫະກິດເອກະຊົນລາວ, ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ, ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ (ຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ ແລະ ຮຸ້ນສ່ວນຈໍາກັດ), ຮູບແບບບໍລິສັດ (ບໍລິສັດຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ), ບໍລິສັດສໍາປະທານ (ນິຕິບຸກຄົນລາວ) ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ (ນິຕິບຸກຄົນລາວ), ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ມີດັ່ງນີ້:

9.1 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງ ວິສາຫະກິດເອກະຊົນລາວ ແລະ  ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີໃໝ່ (ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.

9.2 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງ ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ (ຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ ແລະ ຮຸ້ນສ່ວນຈໍາກັດ) ແລະ ຮູບແບບບໍລິສັດ (ບໍລິສັດຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ):

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີໃໝ່ (ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າມີ);
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.

9.3 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງບໍລິສັດສໍາປະທານ (ນິຕິບຸກຄົນລາວ)

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີໃໝ່ (ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ໃບທະບຽນສໍາປະທານ;
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າມີ);
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.

9.4 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງສະຖາບັນການເງິນ (ນິຕິບຸກຄົນລາວ)

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີໃໝ່ (ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ);
 • ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການເງິນ ອອກໂດຍ BOL ຫຼື ກະຊວງການເງິນ;
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະຖາບັນການເງິນ (ທີ່ມີກາປະທັບ ແລະ ເຊັນຢັງຢືນຜ່ານກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ) (ຖ້າມີ);
 • AML Check List (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ;​
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.

9.5 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ (ທີ່ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ)

 • ສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີໃໝ່ (ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ);
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນ ອອກໂດຍ BOL ຫຼື ກະຊວງການເງິນ;
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະຖາບັນການເງິນ (ທີ່ມີກາປະທັບ ແລະ ເຊັນຢັງຢືນຜ່ານກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ) (ຖ້າມີ);
 • AML Check List (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.
 • ສະເພາະ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ: ຊື່ລະບຸຢູ່ໃນໃບທະບຽນ ຫຼື ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງນິຕິບຸກຄົນ (ໃນນາມເປັນປະທານ ຫຼື ຜູ້ອໍານວຍການ ຫຼື ຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ); ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit); ສາມາດນໍາໃຊ້ແຕ່ Passport ເພື່ອປະກອບເອກະສານບຸກຄົນ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
 • ສໍາລັບ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ: (ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາປະຈໍາການຢູ່ ສປປ ລາວ)  ແລະ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ເຊັ່ນ: ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຈາກນິຕິບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສໍາເນົາ Passport ພ້ອມທັງລົງລາຍເຊັນຢັ້ງຢືນຂອງບຸກຄົນຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໂດຍນໍາໄປຈົດທະບຽນຢັ້ງຢືນຈາກ Notary Public ທີ່ມີສິດອໍານາດຂອງປະເທດທີ່ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດນັ້ນອາໄສຢູ່ ແລ້ວນໍາໄປຢັ້ງຢືນຜ່ານກົງສູນ ຫຼື ສະຖານທູດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ປະເທດໃກ້ຄຽງ.
 1. ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ 07:

ແມ່ນ ວິສາຫະກິດເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ (Foreign Enterprise) ປະກອບມີ: ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ, ວິສາຫະກິດຮ່ວມສັນຍາ, ວິສາຫະກິດປະສົມລະຫວ່າງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດກັບຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຮູບແບບວິສາຫະກິດລົງທຶນຕ່າງປະເທດຮ້ອຍເປີເຊັນ. ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ມີດັ່ງນີ້:

10.1 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ:

 • ສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 • ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າມີ);
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ);
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ;
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ລະບຸໃນມາດຕາ 8;
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9.

10.2 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງບໍລິສັດສໍາປະທານ (ນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ):

 • ສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນສໍາປະທານ
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າມີ)
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ) ລະບຸໃນມາດຕາ 8
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) ທີ່ລະບຸໃນມາດຕາ 9
 • ສະເພາະ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ: ຊື່ລະບຸຢູ່ໃນໃບທະບຽນ ຫຼື ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງນິຕິບຸກຄົນ (ໃນນາມເປັນປະທານ ຫຼື ຜູ້ອໍານວຍການ ຫຼື ຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ); ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit); ສາມາດນໍາໃຊ້ແຕ່ Passport ເພື່ອປະກອບເອກະສານບຸກຄົນ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
 • ສໍາລັບ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ: (ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາປະຈໍາການຢູ່ ສປປ ລາວ)  ແລະ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ເຊັ່ນ: ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຈາກນິຕິບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສໍາເນົາ Passport ພ້ອມທັງລົງລາຍເຊັນຢັ້ງຢືນຂອງບຸກຄົນຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໂດຍນໍາໄປຈົດທະບຽນຢັ້ງຢືນຈາກ Notary Public ທີ່ມີສິດອໍານາດຂອງປະເທດທີ່ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດນັ້ນອາໄສຢູ່ ແລ້ວນໍາໄປຢັ້ງຢືນຜ່ານກົງສູນ ຫຼື ສະຖານທູດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ປະເທດໃກ້ຄຽງ.
 1. ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ 08:

ແມ່ນ ບຸກຄົນລາວ (Resident Individual): ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ມີດັ່ງນີ້:

11.1 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ: ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 8 “ເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ” ຕາມລະບຽບເປີດບັນຊີໃໝ່ສະບັບເລກທີ 213/ທຄຕລ ລົງວັນທີ 29/08/2017.

 • ການເປີດບັນຊີເງິນຝາກແບບທົ່ວໄປໃຫ້ “ເດັກ” ທີ່ອາຍຸຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນຕາມກົດໝາຍ ຄື: ອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 15 ປີ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັນກັບການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກເພື່ອລູກຫຼານ ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນຂໍ້ 18.2 ການປະກອບເອກະສານການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງ ບັນຊີເງິນຝາກເພື່ອລູກຫຼານ (ໃນຂໍ້ທັດໄປ)

11.2 ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງ ບັນຊີເງິນຝາກເພື່ອລູກຫຼານ:

 • ເອກະສານຂອງເດັກມີ: ສໍາມະໂນຄົວ (ທີ່ມີຊື່ເດັກ ຮັບຮູ້ ແລະ ປະທັບກາຈາກ ປກສ ເມືອງ);
 • ເອກະສານບຸກຄົນຂອງຜູ້ທີ່ເປັນ ພໍ່, ແມ່ ຫຼື ເປັນຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກ ແມ່ນອີງຕາມເອກະສານທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 8 “ເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ” ຂອງລະບຽບສະບັບນີ້.

ກໍລະນີ ຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ຂອງເດັກ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານເພີ່ມເຕີມຄື: ໃບຢັ້ງຢືນການມອບສິດຈາກ ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ຂອງເດັກ (ໂດຍລົງລາຍເຊັນຍິນຍອມໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ສາມາດເປັນຜູ້ປົກຄອງເດັກ) ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນສາຍຍາດຂອງເດັກ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເປັນຜູ້ປົກຄອງອາໄສຢູ່ (ໂດຍເຊັນຢັ້ງຢືນ ແລະ ປະທັບກາຈາກຄະນະບ້ານ);

ກໍລະນີ ເດັກເກີດໃໝ່ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຊື່ເດັກຢູ່ໃນສໍາມະໂນຄົວ: ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນການເກີດເດັກນ້ອຍຈາກຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ ແລະ ໃຫ້ກໍານົດເວລາທີ່ຈະນໍາເອົາປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວທີ່ມີລາຍຊື່ເດັກເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ ໂດຍຮັບຮູ້ ແລະ ປະທັບກາຈາກ ປກສ ເມືອງມາມອບໃຫ້ທະນາຄານຕາມພາຍຫຼັງ;

11.3 ການປະກອບເອກະສານການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຂອງ ບັນຊີເງິນຝາກສະສົມບໍານານ: ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຕາມ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 8 “ເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ” ຂອງລະບຽບການສະບັບນີ້.

 1. ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ 09:

ແມ່ນ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ (Non-Resident Individual) ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ມີດັ່ງນີ້:

12.1 ການປະກອບເອກະສານການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ: ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ເອກະສານເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ຂອງລະບຽບການສະບັບນີ້.

12.2 ການປະກອບເອກະສານການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ທີ່ຖືສັນຊາດຕ່າງປະເທດ: ບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ຕ້ອງປະກອບເອກະສານດັ່ງນີ້:

 • Passport;
 • ໃບຢັ້ງຢືນສາຍຍາດ ຈາກຍາດພີ່ນ້ອງຊັ້ນຈໍາທີ່ເປັນຄົນລາວ ແລະ ມີພູມລໍາເນົາອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ (ຖ້າມີ);
 • ໃບສະເໜີຂໍຄໍ້າປະກັນບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປີດບັນຊີໃໝ່ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ທຄຕລ ທີ່ປະກາດໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ) ໂດຍເຊັນຢັ້ງຢືນ ແລະ ປະທັບກາຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ຍາດພີ່ນ້ອງຊັ້ນຈໍານັ້ນອາໄສຢູ່;
 • ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງຊັ້ນຈໍາດັ່ງກ່າວຕ້ອງມາເຊັນໜັງສືຢັ້ງຢືນຊ່ອງໜ້າກັບພະນັກງານ ທຄຕລ ດ້ວຍຕົນເອງ.

12.3 ການປະກອບເອກະສານການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ແຕ່ງງານກັບບຸກຄົນລາວ: (ໄດ້ຈົດທະບຽນສົມລົດ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ) ບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ຕ້ອງປະກອບເອກະສານດັ່ງນີ້:

 • Passport;
 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນການແຕ່ງງານ ຫຼື ທະບຽນສົມລົດ (ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ)
 • ໃບສະເໜີຂໍຄໍ້າປະກັນບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປີດບັນຊີໃໝ່ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ທຄຕລ ທີ່ປະກາດໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ) ໂດຍເຊັນຢັ້ງຢືນ ແລະ ປະທັບກາຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານຄູ່ສົມລົດນັ້ນອາໄສຢູ່;
 • ແລະ ຄູ່ສົມລົດດັ່ງກ່າວຕ້ອງມາເຊັນໜັງສືຢັ້ງຢືນຊ້ອງໜ້າກັບພະນັກງານ ທຄຕລ ດ້ວຍຕົນເອງ.

(ກໍລະນີ ໃບທະບຽນສົມລົດຖືກຈົດທະບຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໃຫ້ຢັ້ງຢືນ ແລະ ປະທັບກາ ຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ຄູ່ສົມລົດນັ້ນອາໄສຢູ່)

12.4 ການປະກອບເອກະສານການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນອາສາສະມັກ ຫຼື ຊ່ຽວຊານ: ຊຶ່ງປະຈໍາການຢູ່ບັນດາໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊັ່ນ: UNDP, UNICEF, KOICA, JICA,FAO, OMS ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຍັງບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ແຕ່ທາງກົມກອງ ຫຼື ອົງການກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການໂອນເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວ; ຕ້ອງປະກອບເອກະສານດັ່ງນີ້:

 • Passport;
 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນເປັນພະນັກງານ ຫຼື ອາສາສະມັກ (ຈາກພາກສ່ວນອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງ);
 • ໃບສະເໜີຂໍຄໍ້າປະກັນບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປີດບັນຊີໃໝ່ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ທຄຕລ ທີ່ປະກາດໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ) ຈາກພາກສ່ວນກະຊວງ / ກົມກອງ / ອົງການ ກ່ຽວຂ້ອງເສຍກ່ອນ;
 • ແລະ ໃຫ້ກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ຈະນໍາເອົາບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ມາມອບໃຫ້ທະນາຄານຕາມພາຍຫຼັງ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

12.5 ການປະກອບເອກະສານການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ: ທີ່ມີຊື່ລະບຸ ຢູ່ໃນໃບທະບຽນ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຫຼື ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງນິຕິບຸກຄົນ (ໃນນາມເປັນປະທານ ຫຼື ຜູ້ອໍານວຍການ ຫຼື ຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ)  ແຕ່ຍັງບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit); ແຕ່ມີຄວາມຈໍາເປັນເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃນນາມບຸກຄົນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບໍລິຫານສ່ວນບຸກຄົນຕ່າງໆ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານດັ່ງນີ້:

 • Passport;
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ, ທະບຽນສໍາປະທານ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຫຼື ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງນິຕິບຸກຄົນ;

(ແຕ່ນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ ທຄຕລ ມາກ່ອນຈຶ່ງສາມາດເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ດັ່ງກ່າວໄດ້)

12.6 ການປະກອບເອກະສານການເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ສໍາລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງການເປີດບັນຊີເງິນຝາກເພື່ອຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ຢູ່ບໍລິສັດ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ (BCEL-KT): ທີ່ບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit); ແຕ່ມີຄວາມຈໍາເປັນເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃນນາມບຸກຄົນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ. ຕ້ອງປະກອບເອກະສານດັ່ງນີ້:

 • Passport;
 • ໃບຢັ້ງຢືນ ຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກລ່ວງໜ້າໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ; ຢັ້ງຢືນໂດຍບໍລິສັດ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ (BCEL-KT);
 • ໃບຢັ້ງຢືນ ຂຶ້ນທະບຽນຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຫຼື ໃບຢັງຢືນ ID ຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ; ອອກໂດຍບໍລິສັດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຈໍາກັດ (ສາມາດນໍາມາມອບໃຫ້ທະນາຄານພາຍຫຼັງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 5 ວັນລັດຖະການ);

(ບັນຊີດັ່ງກ່າວແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວສະເພາະການ ຊື້-ຂາຍ ຮຸ້ນເທົ່ານັ້ນ)

 • ສໍາລັບ ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ, ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ແນ່ນອນ, ບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ຫຼື ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit), ຜູ້ທີ່ VISA ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ແບບຊົ່ວຄາວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເປີດບັນຊີໄດ້.