ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ແບບຟອມຕ່າງໆ


ໃບສະເໜີຂໍອອກບັດເສີມ ATM BCEL UnionPay

30/03/2022

ໃບສະເໜີຂໍອອກບັດເສີມ ATM BCEL UnionPay ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີຂໍໃຊ້ບໍລິການບັດ ATM BCEL UnionPay

30/03/2022

ໃບສະເໜີຂໍໃຊ້ບໍລິການບັດ ATM BCEL UnionPay ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີບັນຊີສຳຮອງ

18/02/2022

FM-NAO06-02 ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີຂໍຊື້ປື້ມແຊັກ

18/02/2022

FM-NAO08-02 ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີຂອງນິຕິບຸກຄົນ

01/07/2021

FM-NAO01-02LA ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມຂໍ້ມູນບຸກຄົນ

01/07/2021

FM-NAO02-02LA ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີ

01/07/2021

FM-NAO03-02LA ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມສະໝັກເປັນຮ້ານຄ້າສະມາຊິກນໍາໃຊ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ

29/06/2021

ແບບຟອມສະໝັກເປັນຮ້ານຄ້າສະມາຊິກນໍາໃຊ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມສະໝັກ Smartbook

09/02/2018

ແບບຟອມສະໝັກ Smartbook ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມປ່ຽນແປງ Smartbook

09/02/2018

ແບບຟອມປ່ຽນແປງ Smartbook ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2022