ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ແບບຟອມຕ່າງໆ


ໃບສະເໜີຂໍອອກບັດເສີມ (ສຳລັບບັດສາກົນ ທຄຕລ)

30/03/2022

ໃບສະເໜີຂໍອອກບັດເສີມ (ສຳລັບບັດສາກົນ ທຄຕລ) ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີຂໍໃຊ້ບໍລິການບັດ ATM BCEL UnionPay

04/10/2023

ໃບສະເໜີຂໍໃຊ້ບໍລິການບັດ ATM BCEL UnionPay ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີບັນຊີສຳຮອງ

18/02/2022

FM-NAO06-02 ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີຂໍຊື້ປື້ມແຊັກ

18/02/2022

FM-NAO08-02 ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີຂອງນິຕິບຸກຄົນ

01/07/2021

FM-NAO01-02LA ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມຂໍ້ມູນບຸກຄົນ

01/07/2021

FM-NAO02-02LA ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີ

01/07/2021

FM-NAO03-02LA ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມສະໝັກນໍາໃຊ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ E-Commerce

14/10/2022

ແບບຟອມສະໝັກນໍາໃຊ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມສະໝັກ Smartbook

09/02/2018

ແບບຟອມສະໝັກ Smartbook ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມປ່ຽນແປງ Smartbook

09/02/2018

ແບບຟອມປ່ຽນແປງ Smartbook ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024