ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ແບບຟອມຕ່າງໆ


ໃບສະເໜີລູກຄ້າ

30/03/2022

ໃບສະເໜີລູກຄ້າ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ວົງເງິນ

30/03/2022

ໃບສະເໜີປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ວົງເງິນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີຂໍ Block ບັນຊີເງິນຝາກສຳລັບຄ້ຳປະກັນການອອກບັດ

30/03/2022

ໃບສະເໜີຂໍ Block ບັນຊີເງິນຝາກສຳລັບຄ້ຳປະກັນການອອກບັດ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ VISA Platinum Debit

30/03/2022

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ VISA Platinum Debit ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບັດ World Mastercard

30/03/2022

ແບບຟອມລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບັດ World Mastercard ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ VISA Platinum Credit

30/03/2022

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ VISA Platinum Credit ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ JCB Credit

30/03/2022

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ JCB Credit ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ Co-Brand Credit

30/03/2022

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ Co-Brand Credit ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ BCEL Prepaid Mastercard

30/03/2022

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ BCEL Prepaid Mastercard ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີຂໍອອກບັດເສີມ (ສຳລັບບັດສາກົນ ທຄຕລ)

30/03/2022

ໃບສະເໜີຂໍອອກບັດເສີມ (ສຳລັບບັດສາກົນ ທຄຕລ) ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2022