ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/03/2022 ເປັນຕົ້ນໄປ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້

pdf-icon (208 KB)