ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 21/09/2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້

pdf-icon (179 KB)