ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_47_4d35043b8d2291c6351ad7d57c2320ae.png
5-20%

ສ່ວນຫຼຸດແມ່ນເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂນັ້ນໆຂອງທາງບໍລິສັດ ແລະ ຫຼຸດໄປຕາມໂປຣໂມຊັນຂອງທາງບໍລິສັດ 5-20% ສ່ວນຫຼຸດແມ່ນສະເພາະສະມາຊິກທີ່ສະໝັກ 1 ປີ ເທົ່ານັ້ນ ສະເພາະບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024