dddddddd
 
 
#BCELOne_Oneforall_ທະນາຄານໃນມືຖືເພື່ອທຸກຄົນ…ເຄື່ອງມືທາງການເງິນ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ຕ້ານ COVID-19
-----------------------------
#ວິທີສະໝັກ:

📲#Download_BCELOne ຈາກ AppStore ຫຼື PlayStore ປ້ອນຂໍ້ມູນເບີໂທ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້້ນຕອນເພື່ອລົງທະບຽນນຳໃຊ້ ຫຼັງຈາກປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ ກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ ແອັບ BCEL One ໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ.

#BCELBank #BCELOne #Oneforall #BCELOneCare #BCELOneCash
----------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
🇫 BCEL Bank
🌐 www.bcel.com.la