dddddddd

#ໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານແບບໃໝ່ ສະດວກ ປອດໄພ ໄດ້ຮັບເງິນທັນທີ !!!
#ຄັ້ງທຳອິດໃນປະເທດລາວທີ່ 2 ທະນາຄານ BCEL ແລະ BIC ສາມາດໂອນເງິນຫາກັນໄດ້ຜ່ານ Application ແບບ Real Time ຕະຫຼອດ 24/7 ຊົ່ວໂມງ
………………………......
✔️ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ລູກຄ້າຂອງ BCEL ສາມາດນໍາໃຊ້ແອັບ BCEL One ເພື່ອໂອນເງິນຫາບັນຊີຂອງ BIC ໄດ້ເລີຍ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ລູກຄ້າຂອງ BIC ກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ແອັບ BIC Best ເພື່ອໂອນເງິນຫາບັນຊີຂອງ BCEL ໄດ້ແບບ Real Time ຕະຫຼອດ 24/7 ເໝືອນກັບການໂອນເງິນຫາບັນຊີພາຍໃນເຄືອຂ່າຍຂອງຕົນເອງ
✔️ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ທັງສາມສະກຸນຫຼັກຄື: ກີບ, ບາດ ແລະ ໂດລາ
✔️ສະດວກສະບາຍ ງ່າຍ ທັນໃຈ ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ.
✔️ໂອນເງິນໄດ້ທຸກທີ່ພຽງມີ BCEL One ແລະ BIC Best
✔️ໃນມໍ່ໆນີ້ຈະສາມາດໂອນຜ່ານ BCEL i-Bank ໄດ້

✍️ສາມາດສະໝັກລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ BCEL One ໄດ້ທີ່ທຸກເຄົາເຕີ້ບໍລິການ ທຄຕລ ທົ່ວປະເທດ

☎️👉ຫຼື ສາມາດຕິດຕໍ່ສະໝັກກັບທີມຂາຍໂດຍຕົງ ທີ່ເບີໂທດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1️⃣  030 5825334
2️⃣  020 22473735
3️⃣  020 22473736
4️⃣  020 22473739
5️⃣  020 22473738
……………………….......
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
📞 1555
🇫 BCEL Bank
🌐 www.bcel.com.la