dddddddd

ຊື່ຜະລິດ   ຕະພັນ

 ຊື້ຂາຍຄຳຜ່ານບັນຊີ

ຄຸນລັກສະນະ

  • ຊື້-ຂາຍຄຳຜ່ານບັນຊີເປັນບໍລິການໜື່ງຂອງ ທຄຕລເຊິ່ງ ທຄຕລ ເປັນຕົວແທນໃນ ການຊື້-ຂາຍຄໍາ(ໃນບັນຊີ)ກັບຕ່າງປະເທດໂດຍກົງ,ບໍລິການນີ້ເໝາະສຳລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈຕ້ອງການລົງທຶນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແລະສາມາດສ້າງກຳໄລພາຍໃນມື້ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ ເຊິ່ງໃນ​ນັ້ນທ່ານສາມາດເລືອກ ຊື້-ຂາຍ ໄດ້ 3 ແບບ​ຄື:  ແບບທັນທີ (SPOT), ຕັ້ງແບບຂ້າມຄືນ (NY CLOSE) ແລະແບບບໍ່ມີກໍາໜົດ (GTC).

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

  • ທ່ານ​ສາມາດ​ສ້າງ​ກຳ​ໄລ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ວັນ, ລາຍຮັບ​ຈາກ​ການ​ຊື້-ຂາຍ​ຕາມມື້ທີ່ຄົບກໍານົດທະນາຄານ​ຈະ​ໂອນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ສາມາດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນຊີ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈໍາກັດ​ຈຳນວນ​ຄັ້ງ (ອີງຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຂອງທ່ານ)

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

  • ທ່ານຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຫຼືບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນກັບ ທຄຕລ
  • ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງຈຸດປະສົງໃນການຊື້-ຂາຍຄຳ (ໃນບັນຊີ) ເພື່ອເປີດບັນຊີຄໍາ, ຂໍຮັບລະຫັດຈຳນວນ 10 ຕົວເພື່ອໃຊ້ໃນການອະນຸມັດ ຊື້-ຂາຍຄຳ.
  • ທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດໃຊ້ບໍລິການ ເລີ່ມແຕ່ 8:30 ເຖິງ 15:30 ແຕ່ວັນຈັນ-ວັນສຸກ.

​ຄ່າ​ບໍລິການ

ຄ່າທໍານຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການ 35 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄັ້ງ (ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດມີການຊື້ ຂາຍຕົວຈິງ).

​ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ກາ​ນ​ຊື້​-ຂາຍ

ຊື້-ຂາຍແບບທັນທີ (spot):

(1) ແຈ້ງຊື່ເຈົ້າຂອງບັນຊີ (2) ແຈ້ງເລກບັນຊີທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ ທີ່ສາມາດຕັດບັນຊີໄດ້ ຕາມມູນຄ່າຊື້-ຂາຍທີ່ໄດ້ລະບຸ, (3) ແຈ້ງລະຫັດ 10 ຕົວເພື່ອຢືນຢັນຄໍາສັ່ງອະນຸມັດ, (4) ສອບຖາມລາຄາຄຳກັບພະນັກງານ ຂອງ ທຄຕລ ທີ່ເບີ: 021-219308 ເພື່ອຕົກລົງ  ລາຄາທີ່ຕ້ອງການຊື້-ຂາຍຄຳ, (5) ພາຍຫຼັງຕົກລົງລາຄາກັນແລ້ວ ທາງທຄຕລຈະສົ່ງໃບຢັ້ງຢືນການຊື້-ຂາຍພ້ອມດ້ວຍ ລາຍເຊັນ ແລະປະທັບຕາຈາກ ທຄຕລໃຫ້ລູກຄ້າເຊັນຮັບຮອງພ້ອມດ້ວຍກາປະທັບ  (ຖ້າມີ) ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແຟັກກັບຄືນທີ່ເບີ: 021 262764 ຫຼືລູກຄ້າຈະເຂົ້າມາ  ສັ່ງຊື້-ຂາຍດ້ວຍຕົນເອງກໍ່ໄດ້, (6) ໃນກໍລະນີເຂົ້າມາດ້ວຍຕົນເອງຫຼັງຈາກຕົກລົງລາຄາຊື້-ຂາຍກັນແລ້ວ ທາງ ທຄຕລ  ຈະເຮັດໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນບຸກຄົນລາຍເຊັນຕ້ອງກົງກັບລາຍເຊັນໃນບັນ  ຊີ ທີ່ລະບຸໃນສັນຍາແລະຖ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ ລາຍເຊັນຕ້ອງກົງກັບລາຍເຊັນໃນບັນຊີ  ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາແລະຕ້ອງມີກາປະທັບຂອງບໍລິສັດທຸກຄັ້ງ.  
ຊື້-ຂາຍແບບຂ້າມຄືນ (NY): (1) ແຈ້ງຊື່ເຈົ້າຂອງບັນຊີ, (2) ແຈ້ງເລກບັນຊີທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ ທີ່ສາມາດຕັດບັນຊີໄດ້ຕາມມູນຄ່າຊື້-ຂາຍທີ່ໄດ້ລະບຸ, (3) ແຈ້ງລະຫັດ 10 ຕົວເພື່ອຢືນຢັນຄໍາສັ່ງອະນຸມັດ, (4) ແຈ້ງລາຄາຄຳທີ່ຕ້ອງການ, (5) ລໍຖ້າຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກ ທຄຕລ ທາງ Fax ເພື່ອເຊັນຢັ້ງຢືນ ພ້ອມດ້ວຍກາປະທັບ (ຖ້າມີ) ແລ້ວສົ່ງແຟັກກັບຄືນທີ່ເບີ: 021 262764 ຫຼືລູກຄ້າຈະເຂົ້າມາ ສັ່ງຊື້- ຂາຍດ້ວຍຕົນເອງກໍ່ໄດ້, (6) ຄຳສັ່ງນີ້ຈະຖືກຍົກເລີກທັນທີຖ້າກາຍຕອນກາງຄືນທີ່ສັ່ງໄວ້ ຫຼື ໃນກໍລະນີລາຄາຄໍາໃນຕະຫຼາດ ບໍ່ໄດ້ ຕາມລາຄາທີ່ສັ່ງໄວ້.   

ຊື້-ຂາຍແບບບໍ່ມີກໍາໜົດ (GTC): (1) ແຈ້ງຊື່ເຈົ້າຂອງບັນຊີ, (2) ແຈ້ງເລກບັນຊີທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ ທີ່ສາມາດຕັດບັນຊີໄດ້ຕາມມູນຄ່າຊື້-ຂາຍທີ່ໄດ້ລະບຸ, (3) ແຈ້ງລະຫັດ 10 ຕົວເພື່ອຢືນຢັນຄໍາສັ່ງອະນຸມັດ, (4) ແຈ້ງລາຄາຄຳທີ່ຕ້ອງການ, (5) ລໍຖ້າຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກ ທຄຕລ ທາງ Fax ເພື່ອເຊັນຢັ້ງຢືນ ພ້ອມດ້ວຍກາປະທັບ (ຖ້າມີ) ແລ້ວສົ່ງແຟັກກັບຄືນທີ່ເບີ: 021 262764/218977 ຫຼືລູກຄ້າຈະເຂົ້າມາ ສັ່ງຊື້- ຂາຍດ້ວຍຕົນເອງກໍ່ໄດ້, (6) ຄຳສັ່ງນີ້ຈະບໍ່ມີອາຍຸແຕ່ຄຳສັ່ງນີ້ຈະມີຜົນສັກສິດ ເມື່ອລາຄາຄໍາທ້ອງຕະຫຼາດເທົ່າກັບລາ  ຄາຄໍາທີ່ໄດ້ສັ່ງໄວ້ (ລູກຄ້າສາມາດແຈ້ງຄໍາສັ່ງຍົກເລີກດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼືຜ່ານທາງໂທລະສັບ).