dddddddd

Onepay ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ໃຊ້ງ່າຍ ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້
1 ລ໊ອກອິນເຂົ້າ BCEL One
2 ເລືອກໄອຄອນ Onepay
3 ສະແກນ QR code
4 ປ້ອນຈຳນວນເງິນ ແລ້ວກົດຕໍ່ໄປ
5 ຢືນຢັ້ນການຊຳລະ, ກວດຊື່ຮ້ານ, ຈຳນວນເງິນຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຫຼື ຍັງ? ແລ້ວກົດຊຳລະ
6 ການຊຳລະສຳເລັດ

 

Onepay ເປັນທາງເລືອກໃຫມ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາຮ້ານຄ້າ ເພີ່ມຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າໄດ້ວ່ອງໄວ ປະຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ພ້ອມທັງຄວບລະບົບຄຸ່ມການຈ່າຍເງິນຜ່ານໂທລະສັບຢ່າງງ່າຍດາຍມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:
1 ລ໊ອກອິນເຂົ້າ BCEL One
2 ເລືອກໄອຄອນ Onepay 3 ຈະມີລາຍກາຍຊຳລະເຂົ້າບັນຊີ
4 ເລືອກໄອຄອນ ຕັ້ງຄ່າ
5 ເລືອກໄອຄອນແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຮ້ານ
6 ແກ້ໄຂຊື່ຮ້ານ, ລາຍລະອຽດ ແລະ ທີ່ຢູ່
7 ເລືອກໄອຄອນ ສິນຄ້າ
8 ແກ້ໄຂສິນຄ້າ ແລະເພີ່ມສິນຄ້າ
9 ເລືອກໄອຄອນ QR ປ້ອນຈຳນວນ
10 ປ້ອນຈຳນວນເງິນກີບ ແລະ ເລກໃບບິນ
11 ສະແດງ QR code
12 ເລືອກໄອຄອນ QR ຮ້ານຄ້າ
13 ສະແດງ QR code

 

ລາຍຊື່ຮ້ານຄ້າທີເຂົ້າຮ່ວມລາຍການກັບ BCEL