dddddddd

ຂັ້ນຕອນການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ ຜ່ານປ່ອງບໍລິການ BCEL
1. ເຈົ້າຂອງລົດ ເຂົ້າໄປພົວພັນປ່ອງບໍລິການ BCEL ໂດຍຍື່ນປື້ມຕິດຕາມການຂື້ນທະບຽນລົດ (ປື້ມເຫຼືອງ) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ປ່ອງບໍລິການ BCEL.
2. ພະນັກງານປ່ອງບໍລິການ BCEL ພິມລາຍລະອຽດການຊຳລະ ໃຫ້ລູກຄ້າກວດຄືນ ແລະ ເຊັນ ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ກ່ອນການຊຳລະ
3. ເຈົ້າຂອງລົດ ສາມາດເລືອກຊຳລະຜ່ານ: ບັນຊີທີ່ເປີດກັບ ທຄຕລ ຫຼື ຊຳລະດ້ວຍເງິນສົດ.
4. ພະນັກງານ ປ່ອງບໍລິການ BCEL ພິມ ແລະ ມອບໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ໃຫ້ລູກຄ້າ
* ກໍລະນີຊຳລະຢູ່ ຕູ້ ATM ແລະ BCEL One ແລ້ວມາຮັບໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຢູ່ປ່ອງບໍລິການ BCEL ແມ່ນປະຕິບັດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ລູກຄ້ານຳເອົາໃບຮັບເງິນທີ່ໄດ້ຈາກຕູ້ ATM ຫຼື ໜ້າຢັ້ງຢືນການຊຳລະຢູ່ BCEL One ໄປແຈ້ງທີ່ ປ່ອງບໍລິການ BCEL ພ້ອມກັບປື້ມຕິດຕາມການຂຶ້ນທະບຽນລົດ (ປື້ມເຫຼືອງ).
2. ພະນັກງານ ປ່ອງບໍລິການ BCEL ກວດສອບຂໍ້ມູນ, ພິມ ແລະ ມອບໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງໃຫ້ລູກຄ້າ.

ຂັ້ນຕອນການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ ຜ່ານຊ່ອງທາງ BCEL One
1. ເຂົ້າໄປເມນູ  ຄ່າທຳນຽມທາງ.
2. ຈະມີ ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນ.
3. ປ້ອນ ເລກທະບຽນລົດ ຂອງທ່ານ.
4. ເລືອກ ແຂວງທີ່ລົດຂອງທ່ານຂຶ້ນທະບຽນ.
5. ເລືອກ ປະເພດທະບຽນລົດ (ສີປ້າຍ) ຂອງທ່ານ.
6. ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວກົດປຸ່ມ ຕໍ່ໄປ.
7. ກົດເລືອກ ບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ ເພື່ອຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ.
8. ຢືນຢັນການຊຳລະເງິນ ແລ້ວກົດປຸ່ມ  ຊຳລະ.
9. ແລ້ວກົດປຸ່ມ  ສຳເລັດແລ້ວ.
10. ຈາກນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໜ້າຢັ້ງຢືນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ ເພື່ອນໍາໄປຮັບເອົາ ໃບເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ຢູ່ປ່ອງບໍລິການ BCEL, ຕົວແທນ BCOME ແລະ ຕູ້ຮັບຊຳລະ ອັດຕະໂນມັດ.

   ໝາຍເຫດ: ສາມາດເບີ່ງໜ້າຢັ້ງຢືນການຊຳລະຄືນໄດ້ ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ ເມນູຄ່າທຳນຽມທາງ    ຈະເຫັນລາຍການທີ່ເຄີຍຊຳລະຢູ່ດ້ານລຸ່ມບ່ອນປ້ອນເລກປ້າຍທະບຽນລົດ.

ຂັ້ນຕອນການຊໍາລະຄ່າທຳນຽມທາງ ຜ່ານຕູ້ ATM BCEL
1. ຫຼັງຈາກປ່ອນບັດ ATM ຂອງທ່ານ ເຂົ້າປ່ອງຮັບບັດແລ້ວ ກົດເລືອກພາສາ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
2. ກົດລະຫັດຂອງທ່ານ 6 ໂຕເລກ.
3. ກົດເລືອກ ບໍລິການອື່ນໆ.
4. ກົດເລືອກ ຊຳລະອື່ນໆ.
5. ກົດເລືອກ ພາສາ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີກຄັ້ງ.
6. ກົດເລືອກ ຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ.
7. ຈາກນັ້ນຈະມີ ແຈ້ງເຕືອນ ໃຫ້ທ່ານປ້ອນຂໍ້ມູນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເອກະສານລົດຂອງທ່ານ.
8. ປ້ອນ ຕົວອັກສອນ ແລະ ເລກທະບຽນລົດ ຂອງທ່ານ.
    ຕົວຢ່າງ: ວິທີການປ້ອນໂຕອັກສອນ ແລະ ເລກທະບຽນລົດ: ກຂ 9099
    - ຕ້ອງການກົດໂຕອັກສອນ “ກ” ແມ່ນ ທ່ານຕ້ອງກົດເລກ 1 ຈໍານວນ ຄັ້ງດຽວ.
    - ຕ້ອງການກົດໂຕອັກສອນ “ຂ” ແມ່ນ ທ່ານຕ້ອງກົດເລກ 1 ຈໍານວນ 2 ຄັ້ງ ໂດຍໃຊ້ຄວາມໄວໃນການກົດຕິດຕໍ່ກັນ.
    - ສຳລັບການປ້ອນໂຕເລກ ແມ່ນກົດໂຕເລກຕາມປົກກະຕິ. 
9. ກົດເລືອກ ແຂວງທີ່ລົດຂອງທ່ານຂຶ້ນທະບຽນ.
10. ເລືອກ ປະເພດທະບຽນລົດ (ສີປ້າຍ) ຂອງທ່ານ.
11. ກວດເບິ່ງເລກທະບຽນ ແລະ ບັນຊີ ຂອງທ່ານທີ່ຕ້ອງການຈ່າຍໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຖ້າຖືກຕ້ອງແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານກົດ ຈ່າຍ.
    - ໃນກໍລະນີຕ້ອງການເລືອກຈ່າຍດ້ວຍບັນຊີອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນບັນຊີຫຼັກໃນບັດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດ ເລືອກບັນຊີອື່ນໄດ້ໂດຍການກົດ ເລືອກບັນຊີຈ່າຍ, ເມື່ອເລືອກບັນຊີແລ້ວໃຫ້ທ່ານກວດເບິ່ງເລກທະບຽນ ແລະ ບັນຊີ ຂອງທ່ານທີ່ຕ້ອງການຈ່າຍໃບເສຍຄ່າທຳ ນຽມທາງ ຖ້າຖືກຕ້ອງແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານກົດ ຈ່າຍ.
12. ກະລຸນາກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຄືນກ່ອນການຊຳລະໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ການຊຳລະຈະບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້
13. ຈາກນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເຈ້ຍໃບຮັບເງິນຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ ເພື່ອນໍາໄປຮັບເອົາໃບເສຍ ຄ່າທໍານຽມທາງ ຢູ່ປ່ອງບໍລິການ BCEL, ຕົວແທນ BCOME ແລະ ຕູ້ຮັບຊຳລະອັດຕະໂນມັດ.
14. ການດຳເນີນການສຳເລັດແລ້ວ ກົດ ສິ້ນສຸດ.

ຂັ້ນຕອນການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ ຜ່ານຕູ້ຮັບຊຳລະອັດຕະໂນມັດ (Kiosk)
1. ຫຼັງຈາກປ່ອນບັດ ATM ຂອງທ່ານ ເຂົ້າປ່ອງຮັບບັດແລ້ວ ກົດເລືອກຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ
2. ກົດລະຫັດຂອງທ່ານ 6 ໂຕເລກ.
3. ປ້ອນ ໂຕອັກສອນ ແລະ ເລກທະບຽນລົດ.
4. ກົດເລືອກ ແຂວງທີ່ລົດຂອງທ່ານຂຶ້ນທະບຽນ.
5. ກົດເລືອກ ປະເພດທະບຽນລົດ (ສີປ້າຍ) ຂອງທ່ານ.
6. ຕູ້ຮັບຊຳລະອັດຕະໂນມັດ ຈະແຈ້ງຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ພ້ອມທັງໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດຢືນຢັນ ໂດຍການກົດເລືອກ ຈ່າຍ.
7. ກວດສອບຖືກຕ້ອງແລ້ວ ກົດເລືອກ ຢືນຢັນ. 
8. ສຳເລັດການຊຳລະແລ້ວ ຮັບເອົາ ໃບຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ ຈາກຕູ້ຮັບຊຳລະອັດຕະໂນມັດ.

**   ການນຳເອົາ Barcode ທີ່ໄດ້ຈາກຕູ້ ATM ແລະ BCEL One  ໄປສະແກນທີ່ຕູ້ຮັບຊຳລະອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຮັບເອົາໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ
1. ເຈົ້າຂອງລົດ ນຳເອົາ Barcode ທີ່ໄດ້ຈາກຕູ້ ATM ແລະ BCEL One  ໄປສະແກນທີ່ ຕູ້ຮັບຊຳລະອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຮັບເອົາ ໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ
2. ຕູ້ຮັບຊຳລະອັດຕະໂນມັດ ຈະພິມໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ
3. ເຈົ້າຂອງລົດຮັບເອົາ ໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ຈາກຕູ້ຮັບຊຳລະອັດຕະໂນມັດ

ຂັ້ນຕອນການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ ຜ່ານຕົວແທນ BCOME
1. ເຈົ້າຂອງລົດ ເຂົ້າໄປພົວພັນ ຮ້ານຕົວແທນ BCOME ໂດຍຍື່ນປື້ມຕິດຕາມການຂື້ນທະບຽນ ລົດ (ປື້ມເຫຼືອງ) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ BCOME.
2. ພະນັກງານ BCOME ພິມລາຍລະອຽດການຊຳລະ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງລົດ ເພື່ອກວດກາ ແລະ  ເຊັນຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ກ່ອນການຊຳລະ.
3. ເຈົ້າຂອງລົດ ຊໍາລະດ້ວຍເງິນສົດ.
4. ພະນັກງານ BCOME ພິມ ແລະ ມອບໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ໃຫ້ລູກຄ້າ.
**    ກໍລະນີຊໍາລະຢູ່ ຕູ້ ATM ແລະ BCEL One ແລ້ວມາຮັບໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ຢູ່ປ່ອງບໍລິການ BCEL ແມ່ນປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ລູກຄ້ານຳເອົາໃບຮັບເງິນທີ່ໄດ້ຈາກຕູ້ ATM ຫຼື ໜ້າຢັ້ງຢືນການຊຳລະຢູ່ BCEL One ໄປແຈ້ງທີ່ ປ່ອງບໍລິການ BCEL ພ້ອມກັບປື້ມຕິດຕາມການຂຶ້ນທະບຽນລົດ (ປື້ມເຫຼືອງ).
2. ພະນັກງານ ປ່ອງບໍລິການ BCEL ກວດສອບຂໍ້ມູນ, ພິມ ແລະ ມອບໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງໃຫ້ລູກຄ້າ.
* ສຳລັບຂັ້ນຕອນການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ ຜ່ານຕົວແທນ BCOME ແມ່ນຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໄວໆນີ້

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມປື້ມຕິດຕາມການຂື້ນທະບຽນລົດ (ປື້ມເຫຼືອງ)ຂອງທ່ານທຸກຄັ້ງ ກ່ອນຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ

Download: Brochure