dddddddd

ຊ່ອງທາງທີ່ສະບາຍ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຊໍາລະຄ່າພາສີທີ່ດິນຜ່ານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ:
----------------------------

1️. ຜ່ານ BCEL i-Bank, BCEL One ຂອງ ທຄຕລ
- ເຂົ້າລະບົບ
- ເຂົ້າຟັງຊັ້ນ “ຈ່າຍຄ່າໃບບິນ” (ສໍາລັບ BCEL i-Bank)
- ເລືອກເມນູ “ຊຳລະພາສີທີ່ດິນ” ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນແນະນໍາ
- ນຳ QR ທີ່ໄດ້ຈາກການຊຳລະໄປພິມໃບຮັບເງິນພາສີທີ່ດິນທີ່ປ່ອງບໍລິການ ທຄຕລ ຫຼື ຕູ້ພິມໃບຮັບເງິນພາສີທີ່ດິນອັດຕະໂນມັດ

2️. ຜ່ານປ່ອງບໍລິການ ທຄຕລ
- ສາມາດຈ່າຍດ້ວຍເງິນສົດ ແລະ ບັນຊີ ກໍ່ໄດ້
----------------------------

👉 ເອກະສານທີ່ຕ້ອງແຈ້ງທີ່ປ່ອງບໍລິການເຄົາເຕີ້ຂອງ ທຄຕລ ເຊິ່ງປະກອບມີດັ່ງນີ້:

1. ໃບຕາດິນ ແລະ ໃບເກັບເງິນພາສີທີ່ດິນຂອງປີຫຼ້າສຸດ; ຫຼື
2. ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ໃບເກັບເງິນພາສີທີ່ດິນຂອງປີຫຼ້າສຸດ; ຫຼື
3. ໃບຕິດຕາມເສຍພາສີທີ່ດິນ (ກໍລະນີບໍ່ມີໃບຕາດິນ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ); ຫຼື
4. ເອກະສານຢັ້ງຢືນຈາກຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ມີສິດອະນຸຍາດອອກໃຫ້ ແລະ ໃບເກັບເງິນພາສີທີ່ດິນຂອງປີຫຼ້າສຸດ.
---------------------------
👉 ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ເອກະສານຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸຂ້າງເທິງນີ້ເພື່ອແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານໃນເວລາຊໍາລະຄ່າພາສີທີ່ດິນ ໂດຍສາມາດນໍາໃຊ້ຕົ້ນສະບັບ ຫຼື ສໍາເນົາກໍ່ໄດ້, ຫຼັງຈາກຊໍາລະແລ້ວຈະໄດ້ຮັບໃບຮັບເງິນພາສີທີ່ດິນເພື່ອເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງດິນ.

👉 ກໍລະນີທີ່ທ່ານຊໍາລະຜ່ານ i-Bank, BCEL One ຂອງ ທຄຕລ ດ້ວຍຕົວເອງ ແມ່ນສາມາດຮັບໃບຮັບເງິນພາສີທີ່ດິນໄດ້ທີ່ເຄົາເຕີ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານ ຫຼື ສະແກນຄິວອາໂຄດທີ່ຕູ້ພິມໃບຮັບເງິນພາສີທີ່ດິນອັດຕະໂນມັດໄດ້.

❗️ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຕູ້ພິມໃບຮັບເງິນພາສີທີ່ດິນອັດຕະໂນມັດ ( KIOSK ) ແມ່ນຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນໄວໆນີ້.
#BCELBank
--------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
📞 1555
🇫 BCEL Bank
🌐 www.bcel.com.la