ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ແບບຟອມຕ່າງໆ


ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນໍາໃຊ້ບັດເຄຼດິດທີ່ມີຫລກັຊັບຄໍ້າປະກັນ ແລະ ບໍ່ມີຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

21-11-2022

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນໍາໃຊ້ບັດເຄຼດິດທີ່ມີຫລກັຊັບຄໍ້າປະກັນ ແລະ ບໍ່ມີຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີລູກຄ້າ

30/03/2022

ໃບສະເໜີລູກຄ້າ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ວົງເງິນ

30/03/2022

ໃບສະເໜີປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ວົງເງິນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີຂໍ Block ບັນຊີເງິນຝາກສຳລັບຄ້ຳປະກັນການອອກບັດ

30/03/2022

ໃບສະເໜີຂໍ Block ບັນຊີເງິນຝາກສຳລັບຄ້ຳປະກັນການອອກບັດ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ VISA Platinum Debit

21/11/2022

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ VISA Platinum Debit ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບັດ World Mastercard

21/11/2022

ແບບຟອມລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບັດ World Mastercard ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ VISA Platinum Credit

21/11/2022

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ VISA Platinum Credit ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ JCB Credit

21/11/2022

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ JCB Credit ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ Co-Brand Credit

21/11/2022

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບັດ Co-Brand Credit ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ BCEL Prepaid Mastercard

21/11/2022

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ BCEL Prepaid Mastercard ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023