ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN

ແບບຟອມຕ່າງໆ


ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີຂອງນິຕິບຸກຄົນ

01/07/2021

FM-NAO01-02LA ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມຂໍ້ມູນບຸກຄົນ

01/07/2021

FM-NAO02-02LA ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີ

01/07/2021

FM-NAO03-02LA ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມສະໝັກເປັນຮ້ານຄ້າສະມາຊິກນໍາໃຊ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ

29/06/2021

ແບບຟອມສະໝັກເປັນຮ້ານຄ້າສະມາຊິກນໍາໃຊ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມສະໝັກ Smartbook

09/02/2018

ແບບຟອມສະໝັກ Smartbook ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມປ່ຽນແປງ Smartbook

09/02/2018

ແບບຟອມປ່ຽນແປງ Smartbook ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມດັດແກ້ໂອນເງິນຜ່ານ BCEL i-Bank

18/07/2017

ແບບຟອມດັດແກ້ໂອນເງິນຜ່ານ BCEL i-Bank ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມດັດແກ້ ການຊຳລະສາທາລະນຸປະໂພກ

28/05/2021

ແບບຟອມດັດແກ້ ການຊຳລະສາທາລະນຸປະໂພກ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມ ປ່ຽນແປງໄອແບ້ງ ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ

01/09/2021

ແບບຟອມ ປ່ຽນແປງໄອແບ້ງ ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມ ສະໝັກໄອແບ້ງ ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ

01/09/2021

ແບບຟອມ ສະໝັກໄອແບ້ງ ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມ ປ່ຽນແປງໄອແບ້ງ ສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ

01/09/2021

ແບບຟອມ ປ່ຽນແປງໄອແບ້ງ ສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມ ສະໝັກໄອແບ້ງ ສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ

01/09/2021

ແບບຟອມ ສະໝັກໄອແບ້ງ ສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມ ສະໝັກ SMS BANKING

08/08/2017

ແບບຟອມ ສະໝັກ SMS BANKING ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມ ປ່ຽນແປງ SMS ແບັງຄິງ

08/08/2017

ແບບຟອມປ່ຽນແປງ SMS ແບັງຄິງ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມຂໍໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ

12/08/2021

ແບບຟອມຂໍໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ ດາວໂຫລດແບບຟອມ