ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແລະອື່ນໆ


ມີຜົນສັກສິດວັນທີ 26/06/2023

ຄ່າບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນ Function Currency Exchange

pdf-icon (160 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/01/2022

ຄ່າທໍານຽມ E-Commerce

pdf-icon (177 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 13/03/2023

ຄ່າບໍລິການບັດສາກົນ Debit&Credit

pdf-icon (358 KB)

ມີຜົນບັງຄົບໃຊ້ 04/06/2018

ຄ່າບໍລິການ ໂອນເງິນໄປປະເທດຈີນ Border Trade Ebank

pdf-icon (126 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 04/05/2023

ຄ່າບໍລິການ ບັດສາກົນ

pdf-icon (174 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/09/2020

ຄ່າບໍລິການ ການຊຳລະພາຍໃນປະເທດ

pdf-icon (304 KB)

ມີຜົນສັກສິດວັນທີ 01/06/2023

ຄ່າບໍລິການ SMS Banking

pdf-icon (169 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ຄ່າບໍລິການ Smart Tax

pdf-icon (133 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 06/10/2021

ຄ່າບໍລິການ BCEL One

pdf-icon (209 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້

ຄ່າບໍລິການເງິນຝາກ 17/03/2020

pdf-icon (173 KB)
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023