ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_37_48b425921c07bcd22f1906b0e9d2cfa1.png
5%

ຮ້ານ SWENSENS ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ໂທສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ 021 315 376

bcel_web_file_35_9cfbba7263db59d87c93c95c40d0ef58.png
5%

ຮ້ານພິດຊາຄອມປານີ THE PIZZA COMPANY ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃນທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376

bcel_web_file_56_7e92d9cd3d9e779e4a6a50449dc9993f.jpeg
10%

ຫຼຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ບໍ່ລວມເຄື່ອງດື່ມ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_71_501b33af09813a14d78d3f934776812.jpeg
10-45%

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຄ່າຫ້ອງພັກ ສູງສຸດ 45%, ຮັບສ່ວນຫຼຸດຄ່າອາຫານ- ເຄື່ອງດື່ມ 10% (ຍົກເວັ້ນລາຍການໂປຣໂມຊັນ ແລະ ວາຍ). ເມື່ອຊຳລະດ້ວຍບັດ BCEL ແລະ OnePay ຜ່ານ EDC/POS

bcel_web_file_57_1516826f91e120ab4e6e91deea3a4be8.jpeg
10%

ເມື່ອຊຳລະຄ່າຫ້ອງ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອາຫານ ດ້ວຍບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_60_12b2ac2bc6d603997b65ef994838f823.jpeg
5%

ຊໍາລະເງິນຜ່ານເຄື່ອງຮັບ ແລະ BCEL OnePay ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5%-10% ເມື່ອຊື້ສິນຄ້າ 150.000 ກີບຂຶ້ນ ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຮ້ານຄ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ

bcel_web_file_51_29b1c21ee7a616f281c9bf71d54cc6de.jpeg
8%

ສະເພາະເມນູອາຫານ ຊຳລະຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງຂອງ ທຄຕລ

bcel_web_file_41_35d0c474d3e1de75cd67788f12f7ef6.png
5%

ຮ້ານ TEXUS CHICKEN ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376

bcel_web_file_54_78ba65a854ffe03d20c6364a984687b7.jpeg
10%

ຫຼຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ບໍ່ລວມເຄື່ອງດື່ມ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024