ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_46_d7954d0cb1a8243be90e72156fd574e7.jpeg
ສູງສຸດ 33%

ຊື້ສິນຄ້າທຸກປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ຊຳລະຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງຂອງ ທຄຕລ (ບໍ່ລວມລາຍການໂປຣໂມຊັ່ນ)

bcel_web_file_71_501b33af09813a14d78d3f934776812.jpeg
10-45%

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຄ່າຫ້ອງພັກ ສູງສຸດ 45%, ຮັບສ່ວນຫຼຸດຄ່າອາຫານ- ເຄື່ອງດື່ມ 10% (ຍົກເວັ້ນລາຍການໂປຣໂມຊັນ ແລະ ວາຍ). ເມື່ອຊຳລະດ້ວຍບັດ BCEL ແລະ OnePay ຜ່ານ EDC/POS

bcel_web_file_330_2d96d95b32e12eac0e5ba6cc2e0a0bce.jpg
5%

ຊື້ທຸກປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ຊຳລະຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງຂອງ ທຄຕລ

bcel_web_file_57_1516826f91e120ab4e6e91deea3a4be8.jpeg
10%

ເມື່ອຊຳລະຄ່າຫ້ອງ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອາຫານ ດ້ວຍບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_60_12b2ac2bc6d603997b65ef994838f823.jpeg
5%

ຊໍາລະເງິນຜ່ານເຄື່ອງຮັບ ແລະ BCEL OnePay ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5%-10% ເມື່ອຊື້ສິນຄ້າ 150.000 ກີບຂຶ້ນ ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຮ້ານຄ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ

bcel_web_file_338_73ba997ff153dc8bf421d41f1f7811b5.jpg
20.000 ກີບ

ສະເພາະບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ ເມືອຊື້ຄົບ 1.000.000 ກີບຂຶ້ນໄປ ຮັບ Voucher ສ່ວນຫຼຸດ 20.000 ກີບ ໃນ 5 ສາຂາຄື: ສາຂາໜອງວຽງຄຳ, ສາຂາທົ່ງຂັນຄຳ, ສາຂາໜອງບອນ, ສາຂາວຽງຈັນເຊັນເຕີ, ສາຂາຈອມມະນີເຊັນເຕີ

bcel_web_file_333_eecf94f05a251a9224028c1b5cc50fa2.jpg
3%

ສະເພາະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຂອງໂທລະສັບ ຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງຂອງ ທຄຕລ

bcel_web_file_58_7580b799e09edc71f54b2c727d63f04c.jpeg
6%

ທຸກປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ທຸກຊ່ອງທາງຂອງ ທຄຕລ

bcel_web_file_74_47388580977d3a3e4779f7a73ce093e0.jpeg
ສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດ 5%

ສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດ 5% ເມື່ອຊຳລະດ້ວຍບັດ BCEL ທຸກປະເພດ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024