ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_315_f019563c86883ad1539f484a36800842.jpg
10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານ ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດບັດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໂປຼໂມຊັນ) ໂປຣໂມຊັນລວມທຸກສາຂາ

bcel_web_file_340_839556691d808cd3549857ab758ab79.jpg
5-10%

'- 5% ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ Medi+ ມູນຄ່າເບ້ຍປະກັນ 2.000$ ຂຶ້ນໄປຕໍ່ການຊຳລະຄັ້ງໜຶ່ງຜ່ານ POS. - 10% ສຳລັບປະກັນທົ່ວໄປຍົກເວັ້ນ Medi+ ທີ່ຊຳລະມູນຄ່າ 500$ ຂຶ້ນໄປຜ່ານ POS. - 5% ສຳລັບປະກັນທຸກຜະລິດຕະພັນ ຍົກເວັ້ນ Medi+ ຊໍາລະຜ່ານ QR Code.

bcel_web_file_54_78ba65a854ffe03d20c6364a984687b7.jpeg
10%

ຫຼຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ບໍ່ລວມເຄື່ອງດື່ມ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_55_7606f415168efbf6309cbffd1596e8c0.jpeg
10%

ຫຼຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ບໍ່ລວມເຄື່ອງດື່ມ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_339_5057d6c7b3487bc84b92fb2647cae9a5.jpg
10%

ທຸກປະເພດສິນຄ້າ ເມື່ອຊຳລະຜ່າບັດຂອງBCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_336_f6e5ded5e1d4bebab8b676f6e3183577.jpg
10%

ໂປຣໂມຊັນສຳລັບລາຄາສິນຄ້າປົກກະຕິ ບໍ່ລວມລາຍການໂປຣໂມຊັນສະເພາະຂອງຮ້ານ

bcel_web_file_59_f4161c52df53d3420ea342f43abf69e.jpeg
5%

ສະເພາະເສື້ອ ຊຳລະຜ່ານບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດເທົ່ານັ້ນ

bcel_web_file_335_d6352f44d5d797851ebc6c523e61c379.jpg
5%

ຫລຸດສະເພາະເມນູອາຫານ ທີ່ຊຳລະຜ່ານບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_39_9b6594ea7a162de539f3b9ca64f85a32.png
5%

ຮ້ານ Dairy Queen ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບລາຍການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023