ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການລໍາດັບ ຊື່ ທີ່ຕັ້ງ ຕິດຕໍ່
1 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (ສໍານັກງານໃຫຍ່) ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄຳ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: (85621) 213200-1 , (85621) 223243-4 (85621) 217899 , (85621) 222495
ແຟັກ: (85621) 213202 , (85621) 223012, (85621) 214944
ອິເມວ: bcelhovt@bcel.com.la, bcelhqv@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ: 2925
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
2 ສາຂາ ຈຳປາສັກ ເລກທີ່11, ບ້ານ ພັດທະນາຫຼັກເມືອງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໂທ: (856-31) 213207
ແຟັກ: (856-31) 213206
ຕູ້ໄປສະນີ: 789
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
3 ສາຂາ ຜົ້ງສາລີ ຖະໜົນພູຟ້າ, ບ້ານ ຈອມເມືອງ, ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ. ໂທ: (856-88) 210224
ແຟັກ: (856-88) 210221
ອິເມວ: bcelpsl@bcel.com.la
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
4 ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ ຖະໜົນໄກສອນ, ບ້ານໂພນແພງ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໂທ: (856-71) 252814
ແຟັກ: (856-71) 260598
ອິເມວ: bcellpb@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ: 534
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
5 ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ ຖະໜົນໄກສອນ, ບ້ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໂທ: (856-74) 260038
ແຟັກ: (856-74) 211318
ອິເມວ: bcelxyb@bcel.com.la
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
6 ສາຂາຄຳມ່ວນ ຖະໜົນ ວຽງຈັນ, ບ້ານ ຈອມທອງ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ. ໂທ: (856-51) 212689, 212688,
ແຟັກ: (856-51) 212685, 214409,
ອິເມວ: bcelkmn@bcel.com.la
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
7 ສາຂາຊຽງຂວາງ ຖະໜົນເລກ 7 ໄຊຊະນະ, ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໂທ: (856-61) 213297
ແຟັກ: (856-61) 213293
ອິເມວ: bcelxkh@bcel.com.la
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
8 ສາຂາດົງໂດກ ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບ້ານຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: (856-21) 771495
ແຟັກ: (856-21) 771496
ອິເມວ: bcelddb@bcel.com.la
9 ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖະໜົນອາຊຽນ, ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂທ: (856-21) 213205
ແຟັກ: (856-21) 219765
ອິເມວ: bcelvtc@bcel.com.la
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
10 ສາຂາບໍລິຄຳໄຊ ເລກທີ 13 ໃຕ້ ຖະໜົນ ບ້ານໂພນໄຊເໜືອ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ໂທ: (856-54) 280112
ແຟັກ: (856-54) 790918
ອິເມວ: bcelblx@bcel.com.la
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024